กำหนดการ

วันที่ 18 กันยายน 2562

บริษัท จีแอนด์บี เอนไซม์ส จำกัด นำเสนอและทดลองการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.00 บริษัท จีแอนด์บี เอนไซม์ส จำกัด นำเสนอและทดลองการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.2 สุขาภิบาลห้องน้ำ ห้องสุขา บ่อเกรอะ

- วางแผนการดำเนินการดูแล สุขาภิบาลห้องน้ำ ห้องสุขา สูบบ่อพัก บ่อเกรอะ 

- ดำเนินการตามแผน         

- ติดตาม ประเมินการดำเนินงาน 

- สรุปผลการดำเนินงาน วางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.2 สุขาภิบาลห้องน้ำ ห้องสุขา บ่อเกรอะ
- 6.2.2 สุขาภิบาลห้องน้ำ ห้องสุขา บ่อเกรอะ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- บริษัท จีแอนด์บี เอนไซม์ส จำกัด นำเสนอและทดลองการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ (วันที่ 18 ก.ย. 2562)
- สิ้นสุด 6.2.2 สุขาภิบาลห้องน้ำ ห้องสุขา บ่อเกรอะ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep