Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ +

4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้

4.1.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ

4.1.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน

4.1.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ

4.1.4 กำกับ ติดตามและควบคุมคุณภาพแบบทดสอบ

4.1.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น

4.1.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

4.1.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้

4.1.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด

4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ

รายการกำหนดการของขั้นตอน 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
- กิจกรรมเกมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมเกมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการครู ป.5 (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองห้องเรียน ระดับชั้น ป.5 (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำกิจกรรม STEAM (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมเกมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฝ่าย : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
กำหนดการ
กิจกรรมเกมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา
วันที่ 12 กันยายน 2562

สถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
07.20-07.50 กิจกรรมเกมพัฒนาความรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ