Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 +

6.3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน 

6.3.2 วางแผนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน 

6.3.3 กำหนดช่วงระยะเวลาการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน 

6.3.4 บันทึกข้อความเชิญประชุคณะกรรมการ 

6.3.5 จัดทำวาระการการประชุม        

6.3.6 กำหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม 

6.3.7 กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน     

6.3.8 กำหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 

6.3.9 กำหนดเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล 

6.3.10 ดำเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล            

6.3.11 วิพากษ์ผลการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน      

6.3.12 จัดทำสรุปผลการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล   

6.3.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.3.14 นำผลการประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562
- ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านอัตลักษณ์และด้านมาตรการส่งเสริมสถานศึกษา (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (วันที่ 17 ก.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านอัตลักษณ์และด้านมาตรการส่งเสริมสถานศึกษา
วันที่ 12 กันยายน 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-10.00 ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านอัตลักษณ์และด้านมาตรการส่งเสริมสถานศึกษา  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ