กำหนดการ

วันที่ 24 กันยายน 2562

การประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2562

สถานที่ ห้องพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-12.00 การประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2562  ห้องพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 25.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน

6.3.1 ศึกษาข้อมูลการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน

6.3.2 วางแผนขั้นตอนของการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน

6.3.3 ดำเนินการตามขั้นตอนของการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน

6.3.4 จัดเก็บและบันทึกข้อมูลการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน

6.3.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินการ

6.3.6 นำผลการประเมินวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน
- 6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานวันเยาวชนแห่งชาติ (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2562 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 14 ก.ย. 2562)
- การประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 24 ก.ย. 2562)
- การเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและ ร่วมวางแผนการจัดการเมืองมรดกโลกเชียงใหม่กับภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเข้าศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 18 ม.ค. 2563)
- ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 ก.พ. 2563)
- 6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep