Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน) +

- ประสานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/งานของโรงเรียนเพื่อทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 

- ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโรงเรียน          

- ออกแบบและจัดทำเครื่องมือพร้อมทดสอบเครื่องมือ      

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 

- บันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ลงในโปรแกรม SPSS พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล        

- ดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้ด้วยหลักทางสถิติ     

- สรุปผลการประเมิน         

- รายงานผลการประเมินให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)
- 6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน) (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม “Reinvigorating Classroom Practice” May 10-11th, 2019 (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- สรุปประเมินโครงการค่าย Inspire Your Passion (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- สรุปประเมินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- สรุปประเมินการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์” (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- สรุปประเมินกิจกรรมค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องในวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- สรุปประเมินผลการอบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- 6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน) (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานวิจัย ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
กำหนดการ
สรุปประเมินผลการอบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2562
วันที่ 12 กันยายน 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-10.00 สรุปประเมินผลการอบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2562  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ) มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - แบบประเมิน
  - สรุปประเมินผลการอบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2562

•เอกสารจาก e-office
- สรุปประเมินการอบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2562.docx
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ