กำหนดการ

วันที่ 12 กันยายน 2562

งานบริหารฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ Career Success Center (CSC) E - Activity และ Monkey Survey

สถานที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-15.00 งานบริหารฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ Career Success Center (CSC) E - Activity และ Monkey Survey  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา

6.6.1 วางแผนร่วมกับฝ่ายบุคลากร และกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร

6.6.2 ประสานงานและดำเนินการส่งครู/บุคลากรเข้าร่วมอบรม       

6.6.3 ติดตามผลการอบรม   

6.6.4 สรุปการอบรม และนำไปขยายผลและแบ่งปันจากครูผู้เข้าอบรมต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา
- งานบริหารฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ Career Success Center (CSC) E - Activity และ Monkey Survey (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- ส่งครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "O-NET : Strategic Move for School's English Teacher (Primary Level)" (วันที่ 19 ก.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep