กำหนดการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2562

การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-12.00 การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 ลานกิจกรรม(อัฒจันทร์วงกลม)
13.00-16.30 การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- ใบลงทะเบียนอบรมดับเพลิง 15 ต.ค.62.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 การอบรมพนักงานสนับสนุนงานโรงเรียน

- คณะกรรมการฯ รับนโยบายของโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์หัวข้อและหาผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรม

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อมูล

- วางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดและแจ้งปฏิทินการอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบปฏิทินโรงเรียน

- ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด

- ประสานงานแจ้งรายละเอียดกับผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมอบรม

- ดำเนินการจัดอบรม หรือส่งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และเพิ่มความเชี่ยวชาญในการทำงาน

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 การอบรมพนักงานสนับสนุนงานโรงเรียน
- 6.3 การอบรมพนักงานสนับสนุนงานโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 15 ต.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.3 การอบรมพนักงานสนับสนุนงานโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep