กำหนดการ

วันที่ 20 กันยายน 2562

การประชุมคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-09.30 การประชุมคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- กรรมการทดสอบแต่ละฐาน.docx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร

6.2.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

6.2.2 วางแผนและทำแผนการ ดำเนินงาน

6.2.3 ดำเนินงานเก็บข้อมูลบุคลากร

6.2.4 วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร

6.2.5 ประเมินผลการดำเนินงาน

6.2.6 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และนำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- การประชุมคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- การประชุมคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- การทดสอบสมรรถภาพทางกายครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 4 ต.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep