กำหนดการ

วันที่ 19 กันยายน 2562

เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีทรัพย์สินโรงเรียน

สถานที่ ห้องใหญ่อาคารสามัคคีนฤมิต

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-09.20

พิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อร่วมกันตั้งราคาจำหน่ายให้แก่พนักงานนักการภารโรง

 อาคารสามัคคี ห้องประชุมใหญ่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- ใช้ไม่ได้ 3.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ประเภท ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค

6.1.1 วางแผนกระบวนการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ประเภท 

6.1.2 ทบทวนคู่มืองานทะเบียนทรัพย์สินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

6.1.3 ดำเนินการตามกระบวนการควบคุมตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ประเภท             

6.1.3.1 จัดทำบัญชีและทะเบียนทรัพย์สิน (การเคลื่อนย้าย)   

6.1.3.2 กำหนดหมายรหัสโดยบันทึกข้อมูล (ทรัพย์สิน+รับบริจาค) ลงโปรแกรม Mas school 

6.1.4 ประเมิน สรุปผล และนำผลประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ประเภท ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค
- บริจาคทรัพย์สินที่ใช้งานได้ให้แก่ หน่วยงานภายนอกตามที่มีหนังสือขอรับบริจาค (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีทรัพย์สินโรงเรียน (วันที่ 19 ก.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพย์สินโรงเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep