Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด +

6.7.1 ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ

6.7.2 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด
     - เอกสารในการขอ/ต่ออายุวีซ่า
     - เอกสารในการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นประเภท Non-immigrant Type B สำหรับครูชาวฟิลิปปินส์
     - เอกสารในการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นประเภท Non-immigrant Type B สำหรับครูเจ้าของภาษา
     - เอกสารในการขอ/ต่อใบอนุญาตการทำงาน
     - แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับครูชาวต่างประเทศ
     - เอกสารใบรับรองความประพฤติ 
     - เอกสารที่ต้องติดอากรแสตมป์ (การขออนุญาตทำงาน/การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/การรับบัตรคิวตรวจคนเข้าเมือง)
     - หนังสือเข้า/หนังสือออก/บันทึกข้อความ
     - เอกสารในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
     - สัญญาจ้างการทำงาน
     - เอกสารในการขอใบประกอบวิชาชีพครู/ใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครู
     - เอกสารประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ
     - กระเช้า/ของขวัญ (เยี่ยมไข้/คลอดบุตร/สมรส)
     - กิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์
     - กิจกรรมระหว่างเลี้ยงสังสรรค์
     - กิจกรรมทัศนศึกษา
     - พิซซ่าวันคล้ายวันเกิด
     - ตั๋วเครื่องบินกลับประเทศ สำหรับครูเจ้าของภาษา
     - ตั๋วเครื่องบินกลับประเทศ สำหรับครูชาวฟิลิปปินส์
     - การจัดทำใบแจ้งเงินเดือนและเบิกเงินเดือนสำหรับครูชาวต่างประเทศ

6.7.3 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ให้มีคุณภาพ 

6.7.4 ติดตาม ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.7.5 นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- ตัวแทนกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและคณะครู EP ร่วมแสดงความยินดีกับ Mr. Jacek Andrzej Pierzynski เนื่องในโอกาสภรรยาคลอดบุตร (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ท่าน (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ท่าน (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศที่ลาออก จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ จำนวน 7 ท่าน (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 24 ก.ย. 2562)
- การยกเลิกวีซ่าครูชาวต่างประเทศที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 24 ก.ย. 2562)
- การตรวจสถานะการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ จำนวน 7 ท่าน (วันที่ 26 ก.ย. 2562)
- การขอและต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 3 ต.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 3 ต.ค. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss Mary Jean Yunting Celestial (วันที่ 6 ต.ค. 2562)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 8 ต.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 9 ต.ค. 2562)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 15 ต.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 17 ต.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 22 ต.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- การขอใบอนุญาตทำงานเล่มใหม่แก่ครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ท่าน (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น
กำหนดการ
การตรวจสถานะการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ จำนวน 7 ท่าน
วันที่ 26 กันยายน 2562

สถานที่ คุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.30-16.00 การตรวจสถานะการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ จำนวน 7 ท่าน 1. Mr. Alexander Charles Spangler 2. Miss Lucia Garcia Argudo 3. Mr. Jay Alexander Hinckley Little 4. Miss Shiaren Briones Macaya 5. Mr. Val ILarcosar Sialsa 6. Miss Reinelda Paez Fernandez 7. Mr. Simon Jon Dean  คุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ