Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- นักเรียนวงดุริยางค์ ร่วมบรรเลง ต้อนรับผู้ปกครองในกิจกรรมพันธสัญญา (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนวงดุริยางค์ เข้าร่วมบรรเลงในงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- วงดุริยางค์ร่วมแสดงพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- วงดุริยางค์ ร่วมแสดงงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (วันที่ 28 ก.ค. 2562)
- งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวง (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- งานดุริยางค์ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์ (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- งานดุริยางค์ ร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- นักเรียนวงดุริยางค์เข้าร่วมบรรเลงเพลงในงาน วันเยาวชนแห่งชาติ (วันที่ 14 ก.ย. 2562)
- งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์ร่วมกับงานดนตรีอื่นๆ (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- งานดุริยางค์ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์ (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 2 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 3 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 4 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 5 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 6 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 7 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 8 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 9 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 10 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 11 ต.ค. 2562)
- วงดุริยางค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมกิจกรรม Chiang Mai Youth Musical 2019 (วันที่ 12 ต.ค. 2562)
แผนงาน : สร้างและพัฒนาวงดุริยางค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานดุริยางค์ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า
วันที่ 10 ตุลาคม 2562

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (ห้องซ้อมวงโยธวาทิต)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10.00-16.00

ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า 

 อาคาร Saint Gabriel (ห้องซ้อมวงโยธวาทิต) มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ