Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน +

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- คณะกรรมการประชุม/วางแผน/ออกแบบ/จัดเตรียม/ติดตามการจัดกิจกรรม

- ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน

- ดำเนินงาน

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน
- 6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- การแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมคณะครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมคณะครูโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ (วันที่ 24 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ (วันที่ 7 ต.ค. 2562)
- การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ต (วันที่ 10 ต.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่าย : ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
กำหนดการ
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ต
วันที่ 10 ตุลาคม 2562

สถานที่ สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
16.30-18.30 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ต  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ