Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น +

6.13.1 ศึกษาผลสรุปการร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

6.13.2 รับจดหมายเข้าจากหน่วยงานภายนอก 

6.13.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน 

6.13.4 ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.13.5 เบิกงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงาน 

6.13.6 ส่งมอบงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ช่วยเหลือ 

6.13.7 บันทึกข้อมูล สถิติการช่วยเหลือพระศาสนจักรท้องถิ่น

6.13.8 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.13.9 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น
- งานอภิบาลร่วมงานฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ พร้อมเลี้ยงอาหารงานบวชพระสงฆ์ (วันที่ 29 มิ.ย. 2562)
- เชิญผอ.ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูคำนับพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- สวดรูปประคำเดือนแม่พระ (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- เชิญผอ.ร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- คำนับพระสังฆราชเนื่องในวันฉลองศาสนนาม (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- เชิญผอ.ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันฉลองศาสนนาม (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
สวดรูปประคำเดือนแม่พระ
วันที่ 24 ตุลาคม 2562

สถานที่ อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
19.30-20.30

สวดรูปประคำเดือนแม่พระ

 อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา) มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ