กำหนดการ

วันที่ 24 ตุลาคม 2562

ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1 วันที่ 3

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30-17.00 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1 วันที่ 3  บริเวณโรงเรียน
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการประเมิน

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

6.4.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา            

6.4.2 วางแผนกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายใน        

6.4.3 กำหนดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

6.4.4 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการออกเลขบันทึกข้อความ ตรวจทาน            

6.4.5 แจ้งกำหนดการและเชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการประเมิน             

6.4.6 ดำเนินการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน         

6.4.7 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน            

6.4.8 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน         

6.4.9 ฝ่ายที่รับผิดชอบตามมาตรฐานแก้ไขยืนยันผลและจัดทำแผนการตามข้อเสนอแนะการประเมินฯ 

6.4.10 สรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน     

6.4.11 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

6.4.12 นำผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1 วันที่ 1 (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1 วันที่ 2 (วันที่ 22 ต.ค. 2562)
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1 วันที่ 3 (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1 วันที่ 4 (วันที่ 25 ต.ค. 2562)

แผนงาน : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep