กำหนดการ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการสมาคมเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-16.00 ประชุมคณะกรรมการสมาคมเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : - ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน


แผนงาน : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep