Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ +

6.2.1 วางแผนกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ วิธีการในการนิเทศ

6.2.2 แจ้งนโยบายการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานได้รับทราบ 

6.2.3 ติดตามให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ จัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน     

6.2.4 ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงานที่กำหนด รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

6.2.5 ประเมินผลการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร)        

6.2.6 รายงานผลการประเมินและนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- ประชุมวางแผนการพัฒนาวงสตริงคอมโบโรงเรียน (วันที่ 20 ก.ค. 2562)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 18 ก.ย. 2562)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2562 (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2562 (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 4 ธันวาคม 2562

สถานที่ ณ ห้องประชุมวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.00-14.30

ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2562

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - บันทึกข้อความ

•เอกสารจาก e-office
- รายงานการประชุมครั้งที่ 5.2562.docx
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ