Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) +

6.1.1 วางแผนกำหนดวัตถุประสงค์ หลักการ เครื่องมือ และกำหนดการนิเทศแต่ละครั้ง

6.1.2 แจ้งวัตถุประสงค์ หลักการ เครื่องมือและกำหนดการนิเทศให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแต่ละฝ่าย  6.1.3 ดำเนินการนิเทศ 

6.1.4 จัดทำบันทึกการนิเทศ และสรุปผลการนิเทศ

6.1.5 รายงานบันทึกการนิเทศ และผลการนิเทศให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณาตามผลการนิเทศของแต่ละฝ่าย

6.1.6 ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอจากการนิเทศครั้งก่อน

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
แผนงาน : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
กำหนดการ
นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ
วันที่ 4 ธันวาคม 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ), อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม 2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-16.00 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ), อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม 2) มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- ครั้งที่ 3.rar
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ