Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.12 สภานักเรียน +

6.12.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.12.2  ประชุมวางแผน ชี้แจงและมอบหมายงาน

6.12.3 ครูที่ปรึกษา ชั้น ป.6 คัดเลือกนักเรียนในห้องเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกประธานนักเรียน

6.12.4 นักเรียนที่เป็นตัวแทนห้องร่วมประชุมกับที่ปรึกษากิจกรรม รับฟังการชี้แจง แนวปฏิบัติ ในการประชาสัมพันธ์ตนเอง 

6.12.5 ตัวแทนนักเรียนแนะนำตนเองด้วยวาจา และแผ่นพับ ตามชั้นต่าง ๆ

6.12.6 คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งโดยเลือกตามห้องเรียน

- คณะกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ เรื่องประชาธิปไตย ให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนทำการเลือกตั้ง

- นักเรียนทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

- นับบัตรลงคะแนน

- รวมคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง

6.12.7 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ และแต่งตั้งสภานักเรียน

6.12.8 ประเมินผลการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน

6.12.9 สภานักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษากิจกรรม

6.12.10 ประเมินผลการทำงานของสภานักเรียน

6.12.11 นำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.12 สภานักเรียน
- ถ่ายภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- บันทึก VDO นโยบายผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนกล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนกล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- เลือกตั้งประธานนักเรียน (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- สภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 2 (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 3 (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรมเล่นไปด้วยกัน (เกมวิบาก) (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 4 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- สภานักเรียนเข้าร่วมงานป้องกันสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยสร้างได้ Safe Zone For All (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 5 (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- ถ่ายภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม Sharing for Happiness ให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม Sharing for Happiness ให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 28 ม.ค. 2563)
แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
กำหนดการ
สภานักเรียนจัดกิจกรรม Sharing for Happiness ให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6
วันที่ 4 ธันวาคม 2562

สถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์ )
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
12.20-13.00

สภานักเรียนจัดกิจกรรม Sharing for Happiness ให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6

 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ