กำหนดการ

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 10

สถานที่ อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว)

เวลา กิจกรรม สถานที่
16.30-17.30 ที่ปรึกษาเข้ามาให้คำปรึกษาให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองชั้นป.1  อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 งานให้คำปรึกษา

6.5.1 รับข้อมูลจากระบบพฤติกรรมนักเรียน

6.5.2 ศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจในตัวนักเรียน

6.5.3 วิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขร่วมกับที่ปรึกษา

6.5.4 ให้คำปรึกษานักเรียน

6.5.5 ชี้แจงข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อช่วยเหลือนักเรียน

6.5.6 ดำเนินการช่วยเหลือ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

6.5.7 ติดตาม และประเมินผลพฤติกรรมนักเรียน

6.5.8 ส่งต่อให้แก่ผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมดูแลให้คำปรึกษา ในกรณีที่ยากต่อการช่วยเหลือ

6.5.9 นำผลการประเมินไปวางแผนในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 งานให้คำปรึกษา
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 2 (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 4 (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 5 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 6 (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 7 (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 8 (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 9 (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 10 (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 11 (วันที่ 27 ก.พ. 2563)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep