Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ +

6.1.1 รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

6.1.2 ประชุมวางแผนชี้แจงครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.1.3 ดำเนินการตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ

6.1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.1.5 สรุปรายงานการประสานงานการดำเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

6.1.6 นำสรุปรายงานส่งฝ่ายวิชาการเพื่อนำผลไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่าย : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 4 ธันวาคม 2562

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.00-14.00 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ