กำหนดการ

วันที่ 10 มกราคม 2563

กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานวันเด็กกาดสวนแก้ว 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.15-14.30

กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานวันเด็กกาดสวนแก้ว 2563

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.15 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน

- ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานภายนอกจะมาจัดกิจกรรมในโรงเรียน

- พิจารณาการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกถึงประโยชน์ที่ควรจะได้รับสำหรับนักเรียน

- ประสานครูที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในการจัดกิจกรรม

- ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก

- เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกที่มาจัดกิจกรรมในโรงเรียน

- บันทึกการเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียนของหน่วยงานภายนอก

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อเป็นข้อมูลในการขอเข้ามาจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกในครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.15 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานวันเด็กกาดสวนแก้ว 2563 (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ (วันที่ 10 ม.ค. 2563)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep