กำหนดการ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-11.00 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 063 บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3/2562

6.2.1 วางแผนกำหนดตารางการประชุม 
6.2.2 จัดทำบันทึกข้อความเชิญประชุม  
6.2.3 จัดทำวาระการประชุม 
6.2.4 กำหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม  
6.2.5 แจ้งกำหนดการและเชิญคณะกรรมการประชุม 
6.2.6 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการออกเลขบันทึกข้อความ ตรวจทาน 
6.2.7 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
6.2.8 จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน          
6.2.9 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในรับรองรายงานการประชุม
6.2.10 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการลงนามในรายงานการประชุม 
6.2.11 รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 
6.2.12 ติดตามประเมินผลการประชุมแต่ละครั้งเพื่อวางแผนการพัฒนาการ ประชุมต่อไป 
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3/2562
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 7 ก.พ. 2563)

แผนงาน : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep