กำหนดการ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ครูวิรัชดาและคณะกรรมการ นำเสนอเรื่องการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.00 ครูวิรัชดาและคณะกรรมการ นำเสนอเรื่องการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น

6.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

6.9.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโดยนำเสนอผลการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาการวางแผนดำเนินงาน กำหนดวันงาน และมอบหมายงาน     

6.9.3 คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายงาน ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ประสานงาน  

  - ประชาสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง 

  - กำหนดรูปแบบกิจกรรม   

  - ติดต่อประสานงานโรงพิมพ์          

  - ดำเนินการจัดกิจกรรม     

  - ประเมินผลการจัดกิจกรรม           

6.9.4  คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน

6.9.5 นำสรุปผลการดำเนินงานไปพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
- ประชุมคณะกรรมการจัดงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 6 ก.พ. 2563)
- ครูวิรัชดาและคณะกรรมการ นำเสนอเรื่องการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้ารับฟังการนำเสนอการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- ฝึกซ้อมนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 27 ก.พ. 2563)
- ซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 ก.พ. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep