กำหนดการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครู

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.15-09.30 พิธีไหว้ครู ชั้น ป.4-ป.6  ศาลามารีย์
09.45-10.00 กิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง ชั้น ป.4  ท่าน้ำปิง
10.00-11.00 พิธีไหว้ครู ชั้น ป.1-ป.3  ศาลามารีย์
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน : - พิธีไหว้ครู

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ออกแบบการจัดกิจกรรม

3. ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

4. ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

5. ดำเนินการจัดกิจกรรม

  • ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์
  • ซักซ้อมพิธีไหว้ครู ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6
  • พิธีไหว้ครู ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6
  • มอบรางวัลครูดีเด่นด้านต่างๆ มอบเกียรติบัตรครูปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาด ลา มาสาย
  • กิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง ป.4

6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

7. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

- พิธีไหว้ครู
- - พิธีไหว้ครู (วันที่ 3 มิ.ย. 2556)
- การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู (วันที่ 4 มิ.ย. 2556)
- การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู (วันที่ 5 มิ.ย. 2556)
- การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู (วันที่ 6 มิ.ย. 2556)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู (วันที่ 7 มิ.ย. 2556)
- การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู (วันที่ 7 มิ.ย. 2556)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู (วันที่ 10 มิ.ย. 2556)
- การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู (วันที่ 10 มิ.ย. 2556)
- ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู (วันที่ 11 มิ.ย. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู (วันที่ 11 มิ.ย. 2556)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู (วันที่ 11 มิ.ย. 2556)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู (วันที่ 12 มิ.ย. 2556)
- - พิธีไหว้ครู (วันที่ 13 มิ.ย. 2556)
- พิธีไหว้ครู (วันที่ 13 มิ.ย. 2556)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (วันที่ 13 มิ.ย. 2556)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (วันที่ 13 มิ.ย. 2556)

แผนงาน : ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep