[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน :

ผู้รับผิดชอบ คือ       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้บันทึก คือ       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ รับผิดชอบในขั้นตอน : แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
รายชื่อ คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งในขั้นตอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กิติยา    อารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.2 ค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.3 ขึ้น ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.4 อบรมทบทวนหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง และสามัญ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.1 ค่ายผู้นำนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4-ป.6

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีประจำปี ป.5–ป.6

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3.1 เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3.2 เข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 3.3.3 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 3.3.4 ตัดชุดผู้กำักับลูกเสือ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 3.3.5 เงินสนับสนุน คณะลูกเสือแห่งชาติ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 4.4.1 สารวัตรลูกเสือ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 4.4.2 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) รับผิดชอบในขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
รายชื่อ คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งในขั้นตอน
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ รับผิดชอบในขั้นตอน : 9.นำสรุปผลการประเมิน การดำเนินงาน และงบประมาณไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.19.6 เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  กนก    ทรรทรานนท์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  กนก    ทรรทรานนท์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2559

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2559

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี รับผิดชอบในขั้นตอน : 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  อัจฉราพรรณ    คำยวง (ออกเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2560) รับผิดชอบในขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี รับผิดชอบในขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  อัจฉราพรรณ    คำยวง (ออกเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2560) รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  อัจฉราพรรณ    คำยวง (ออกเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2560) รับผิดชอบในขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  อัจฉราพรรณ    คำยวง (ออกเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2560) รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี รับผิดชอบในขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  อัจฉราพรรณ    คำยวง (ออกเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2560) รับผิดชอบในขั้นตอน : 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2559

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี รับผิดชอบในขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  อัจฉราพรรณ    คำยวง (ออกเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2560) รับผิดชอบในขั้นตอน : 6. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี รับผิดชอบในขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  อัจฉราพรรณ    คำยวง (ออกเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2560) รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2559

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  อัจฉราพรรณ    คำยวง (ออกเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2560) รับผิดชอบในขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  อัจฉราพรรณ    คำยวง (ออกเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2560) รับผิดชอบในขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข รับผิดชอบในขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2559

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข รับผิดชอบในขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข รับผิดชอบในขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข รับผิดชอบในขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข รับผิดชอบในขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2559

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  กนก    ทรรทรานนท์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  กนก    ทรรทรานนท์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  กนก    ทรรทรานนท์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  กนก    ทรรทรานนท์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  กนก    ทรรทรานนท์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  กนก    ทรรทรานนท์ รับผิดชอบในขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  รินลษา    เจริญสุข รับผิดชอบในขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  รินลษา    เจริญสุข รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  รินลษา    เจริญสุข รับผิดชอบในขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  รินลษา    เจริญสุข รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  รินลษา    เจริญสุข รับผิดชอบในขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  รินลษา    เจริญสุข รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2559

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ รับผิดชอบในขั้นตอน : 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ รับผิดชอบในขั้นตอน : 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ รับผิดชอบในขั้นตอน : 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ รับผิดชอบในขั้นตอน : 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ รับผิดชอบในขั้นตอน : 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ รับผิดชอบในขั้นตอน : 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข รับผิดชอบในขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ รับผิดชอบในขั้นตอน : 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ รับผิดชอบในขั้นตอน : 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ รับผิดชอบในขั้นตอน : 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ รับผิดชอบในขั้นตอน : 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2559

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ รับผิดชอบในขั้นตอน : 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม รับผิดชอบในขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม รับผิดชอบในขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1 การดูแลรักษาสระว่ายน้ำ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.2 การดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ และบริเวณสระว่ายน้ำ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ รับผิดชอบในขั้นตอน : 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม จำนวน 4 ครั้ง

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ รับผิดชอบในขั้นตอน : 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1 กิจกรรมการค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.1 ศึกษาข้อมูลการค้นหาศักยภาพพิเศษผู้เรียน ปี 2560

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.2 นำผลการศึกษามาวางแผน การค้นหาศักยภาพพิเศษผู้เรียน รวบรวมผลศักยภาพพิเศษของผู้เรียน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.3 จัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.4 ประสานและเบิกงบประมาณเตรียมความพร้อมห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ จัดบอร์ด, บัตรนักเรียน, ใบงาน, สื่อการสอน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.5 จัดตารางเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.6 แจ้งตารางเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3 ให้ครูประจำชั้นทราบ ทาง E-office

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.7 ลงตารางเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3 ในToday’s Event

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.8 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.10 ตรวจใบงานกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.11 บันทึกคะแนนและสแกนใบงาน ชั้น ป.1-ป.3 ลงในระบบคอมพิวเตอร์

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.12 สรุปผลความสามารถพิเศษของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3 เป็นรายบุคคล โดยแจกแฟ้มสรุปผลเป็นรายบุคคลโดยผ่านทางครูที่ปรึกษาและรายงานผลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.1.13 รายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำผลไปดำเนินการวางแผนส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนต่อไป

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.2 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.4 กิจกรรมวัดแววความสามารถพิเศษผู้เรียน ชั้น ป.4-ป.6

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.5 โครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายชื่อ คณะกรรมการในแผนงาน
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  พัชรินทร์    คมสนิท (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2555) ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มิส  อรวรรณ    ไหวธรณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2554) ตำแหน่ง งานประสานงานทั่วไป
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสเตอร์  วีรชาติ    วรรณมณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานผลิตสื่อ CAI
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง งานดูแลเวปไซด์
มาสเตอร์  ปิยะวัฒน์    วงศ์รุ่ง (ออกเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551) ตำแหน่ง งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง งานดูแล Website
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อรรถพล    เชื้อไสย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และสุขาภิบาล
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
มิส  รสสุคนธ์    สมบูรณ์ชัย (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2550) ตำแหน่ง หัวหน้างานโภชนาการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มิส  พัชรี    มาลีรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2558) ตำแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการ
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าธรุการ-การเงิน
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง งานทะเบียน สถิติ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง งานวิทยบริการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง งานนิเทศการบริหารและการจัดการ/งานประสานศิษย์เก่า
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ตำแหน่ง งานรับเงิน
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  วรศักดิ์    เลิศกุศล (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง งานจ่ายเงิน
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง งานบัญชี
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง งานการเจ้าหน้าที่
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง งานสารบรรณ / งานเอกสารการพิมพ์และข้อมูลสารสนเทศ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง งานสารบรรณและข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ป.1-3
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ป.4-6
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ EP / หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
 Victoria    Khaminkhieo (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2551) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุด
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ ตำแหน่ง งานห้องสมุด EP
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง ตำแหน่ง งานห้องสมุด
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดและประเมินผล
มิส  วรพิมล    สุวรรณรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552) ตำแหน่ง งานวัดและประเมินผล
มิส  สุวิมล    คันธวังอินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง ธุรการและข้อมูลสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง งานเอกสารการพิมพ์ และสารสนเทศฝ่าย
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ ตำแหน่ง งานเอกสารการพิมพ์
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  สุพจน์    เสนาประยูร (ออกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  อรรถวุฒิ    อูปทอง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2551) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย ตำแหน่ง งานแนะแนว
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง หัวหน้างานอภิบาล
มาสเตอร์  วีรชาติ    วรรณมณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ประธานดำเนินงาน
มิส  อุบล    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2551) ตำแหน่ง งานอภิบาล
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง คณะกรรมการประเมินโครงการ
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส ตำแหน่ง งานอภิบาล
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธานโครงการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง คณะกรรมการประเมินโครงการ
มิส  วรพิมล    สุวรรณรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552) ตำแหน่ง งานนิเทศการสอน
มิส  ไพรวัลย์    วิญญา (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง งานธนาคารความดี
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ EP
มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร ตำแหน่ง งานอภิบาล
มาสเตอร์  อรรถพล    เชื้อไสย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง หัวหน้างานกีฬา
มิส  พัชรี    มาลีรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2558) ตำแหน่ง หัวหน้างานโภชนาการ
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุด
มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง ครูพลศึกษา ป.1 - 2
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล ตำแหน่ง งานอภิบาล
มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง หัวหน้างานลูกเสือ
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ ตำแหน่ง แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการ
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    รังสิยนันทน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2553) ตำแหน่ง ครูพลศึกษา ป.3 - 4
มิส  อุไร    ชัยคำวัง ตำแหน่ง งานห้องสมุด
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง ครูพลศึกษา ป.5 - 6
มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง งานวิทยบริการ
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ ตำแหน่ง งานภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว
มาสเตอร์  อุดร    ชัยเกตุ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานวัดผลและประเมินผล
มิส  นที    ดวงคำ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2553) ตำแหน่ง Secretary
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู ตำแหน่ง งานอภิบาล
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาลูกเสือ
มิส  สุวิมล    คันธวังอินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง Secretary
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาลูกเสือ
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง ครูแนะแนว
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ ตำแหน่ง ครูสอนพลศึกษา EP
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง ดูแลและควบคุมกีฬา ฟุตบอล
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง ดูแลและควบคุมกีฬา วอลเลย์บอล
มาสเตอร์  อุดร    ชัยเกตุ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ดูแลและควบคุมกีฬา เปตอง
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง ดูแลและควบคุมกีฬา ว่ายน้ำ
มาสเตอร์  ยุทธนา    รังสิยนันทน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2553) ตำแหน่ง ดูแลและควบคุมกีฬา เทนนิส
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง ดูแลและควบคุมกีฬา กอล์ฟ
มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง ดูแลและควบคุมกีฬา แบดมินตัน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง ดูแลและควบคุมกรีฑา
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ ตำแหน่ง ดูแลและควบคุมกีฬา คลิ๊กเกต
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง ดูแลและควบคุมกีฬา เซปักตะกร้อ
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ ตำแหน่ง ดูแลและควบคุมกีฬา บาสเกตบอล
มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง งานจ่ายเงิน
มิส  รสสุคนธ์    สมบูรณ์ชัย (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2550) ตำแหน่ง งานจ่ายเงิน
มิส  นิภา    ฟองผล ตำแหน่ง งานจ่ายเงิน
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง งานการเจ้าหน้าที่
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง งานสารสนเทศฝ่ายธุรการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง งานนิเทศการบริหารและจัดการ
มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง งานมุมสวัสดิการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 1
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 1
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนช่วงชั้นที่ 1
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธานโครงการ
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ ตำแหน่ง งานยานพาหนะ
มิส  จินตนา    มุกลีมาศ (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง งานพยาบาล
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง งานวิทยบริการ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง งานติดต่อสอบถาม
มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง งานพยาบาล
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง งานวิจัยและพัฒนา
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง งานวิจัยและพัฒนา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง งานชุมชนสัมพันธ์
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง งานนโยบายและแผน
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ ตำแหน่ง งานพัสดุ - ครุภัณฑ์
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ EP
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข ตำแหน่ง งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้นป.2
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 Victoria    Khaminkhieo (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2551) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  อนันต์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้นป.6
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.1
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ ตำแหน่ง ครูระดับชั้นป.6
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป. 5
มิส  สุมาลี    ทิพยางกูร (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง ครูระดับชั้นป.6
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  อนันต์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.4
มาสเตอร์  กำพล    ใจนะ (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2556) ตำแหน่ง ครูระดับชั้นป.6
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง ครูระดับชั้นป.6
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ ตำแหน่ง ครูระดับชั้นป .4
มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง ครูระดับชั้นป.6
มาสเตอร์  ประดิษฐ์    วางวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  สุปริญญา    ธัญญาจุฑารัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ครูระดับชั้นป.6
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูระดับชั้นป.2
มาสเตอร์  ภาสกร    พระนุรักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง ครูระดับชั้นป.6
มิส  ทวินันท์    จีนมัชยา (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง ครูระดับชั้น ป. 5
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูระดับชั้นป.2
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ ตำแหน่ง ครูระดับชั้นป.6
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี ตำแหน่ง ครูระดับชั้น ป.1
มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล ตำแหน่ง ครูระดับชั้นป.6
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง คณะกรรมการประเมินโครงการ
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง ครูระดับชั้นป.2
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มิส  ศศิภรณ์    เถระ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มิส  พัทธนันท์    ศุกระศร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูระดับชั้น ป. 5
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง ครูระดับชั้นป.6
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง ตำแหน่ง ครูระดับชั้นป.2
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  ศรีวิมล    วงศ์ชมภู (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มิส  ผ่องศรี    เอื้องไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง ครูระดับชั้นป.6
มิส  รัชนี    ศรีวิลัย (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ตำแหน่ง ครูระดับชั้น ป. 5
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มิส  สุวภีร์    สุขเกษม (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.4
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.4
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง ครูระดับชั้นป.6
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง ครูระดับชั้น ป. 5
มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มิส  ปริษา    การคนซื่อ (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2550) ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.4
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
      ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้นป.2
มาสเตอร์  สุพจน์    เสนาประยูร (ออกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.4
มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง ครูระดับชั้นป.6
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.4
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 Poonam    Balani (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2550) ตำแหน่ง ครูระดับชั้นป.6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มิส  พวงทอง    วรรณกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง ครูระดับชั้น ป.1
มิส  ธนพัชร์    ตุลาธร (ออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  สุทธิดล    สิทธิเดชศักดิ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2552) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  สกุลรัตน์    ชุ่มเมืองเย็น (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้นป.2
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง ครูแนะแนว
มิส  โสภิต    สิงห์มณี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.4
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มาสเตอร์  สุชาติ    กุลชิงชัย (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  ตมิสา    วิบูลย์เกียรติ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  สุปริญญา    ธัญญาจุฑารัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  ไพรวัลย์    วิญญา (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว
มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้นป.2
มิส  รัชนี    ศรีวิลัย (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551) ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้นป.2
มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้นป.2
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง งานทะเบียนและสถิติ
มาสเตอร์  วีรชาติ    วรรณมณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง วิทยากรอบรม
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิทยากร
มาสเตอร์  ปิยะวัฒน์    วงศ์รุ่ง (ออกเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551) ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิทยากร
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการ
มาสเตอร์  วีรชาติ    วรรณมณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ประธานโครงการ
มาสเตอร์  วีรชาติ    วรรณมณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง วิทยากรฝึกอบรม
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิทยากร
มาสเตอร์  ปิยะวัฒน์    วงศ์รุ่ง (ออกเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551) ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิทยากร
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง วิทยากรฝึกอบรม
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง ตำแหน่ง วิทยากรฝึกอบรม
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการ
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการ
มาสเตอร์  วีรชาติ    วรรณมณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ประธานจัดทำโครงการ
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง รองประธาน
มาสเตอร์  อรรถวุฒิ    อูปทอง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปิยะวัฒน์    วงศ์รุ่ง (ออกเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.3
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มิส  จิดาภา    แสงประดับ ตำแหน่ง งานจัดซื้อจัดจ้าง
มิส  จิรารัตน์    วรวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2554) ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง ประธาน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร ตำแหน่ง เลขานุการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง คณะกรรมการประเมินโครงการ
มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง รองประธาน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง ประธานโครงการ
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนันต์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง เลขานุการ
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง คณะกรรมการประเมินโครงการ
มาสเตอร์  ประดิษฐ์    วางวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง รองประธาน
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธาน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง ประธานโครงการ
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี ตำแหน่ง ประธาน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์วิชาการ /ผู้รับผิดชอบโครงการ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการ
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง ประธานจัดงาน
มิส  รัชนี    ศรีวิลัย (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551) ตำแหน่ง เหรัญญิก
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ ตำแหน่ง ประธาน
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง รองประธาน
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วรศักดิ์    เลิศกุศล (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธานโครงการ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง เลขานุการ
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  อุไร    ชัยคำวัง ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง ตำแหน่ง กรรมการประเมินผล
มิส  อุไร    ชัยคำวัง ตำแหน่ง กรรมการประเมินผล
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธาน
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ประธาน
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง ครูแนะแนว
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง งานดูแลเวปไซด์
มาสเตอร์  วีรชาติ    วรรณมณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง งานแนะแนว
มิส  พัชรี    มาลีรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2558) ตำแหน่ง หัวหน้างานโภชนาการ
มาสเตอร์  อรรถพล    เชื้อไสย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ ตำแหน่ง แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ ตำแหน่ง งานภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง งานนักร้องประสานเสียง
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง หัวหน้างานดนตรี
มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง งานมุมสวัสดิการ
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ ตำแหน่ง งานพัสดุ - ครุภัณฑ์
มาสเตอร์  ปิยะวัฒน์    วงศ์รุ่ง (ออกเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551) ตำแหน่ง งานพัสดุ - ครุภัณฑ์
มิส  จิดาภา    แสงประดับ ตำแหน่ง งานจัดซื้อจัดจ้าง
มิส  พัชรินทร์    คมสนิท (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2555) ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน
มิส  นิภา    ฟองผล ตำแหน่ง งานจ่ายเงิน
มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง งานจ่ายเงิน
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง งานสารสนเทศฝ่ายธุรการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง งานสารบรรณและข้อมูลสารสนเทศ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง งานติดต่อสอบถาม
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง งานการเจ้าหน้าที่
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู ตำแหน่ง ผู้ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง งานทะเบียนและสถิติ
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง งานวารสารและจุลสาร
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง งานดูแล Website
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง งานนโยบายและแผน
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง งานวิจัยและพัฒนา
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง งานวิจัยและพัฒนา
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง งานชุมชนสัมพันธ์
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.1
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  พัชรี    มาลีรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2558) ตำแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง งานพัฒนาบุคลากร
มิส  จิรประภา    เสียมภักดี (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2551) ตำแหน่ง งานพัฒนาบุคลากร
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ ตำแหน่ง หัวหน้างานโภชนาการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  อรรถพล    เชื้อไสย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และสุขาภิบาล
มิส  จิรประภา    เสียมภักดี (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2551) ตำแหน่ง งานนิเทศการบริหารและการจัดการ/งานประสานศิษย์เก่า
มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง งานภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าธรุการ-การเงิน
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง งานทะเบียน สถิติ
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ตำแหน่ง งานรับเงิน
มาสเตอร์  วรศักดิ์    เลิศกุศล (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง งานจ่ายเงิน
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง งานบัญชี
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง งานการเจ้าหน้าที่
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง งานสารบรรณ / งานเอกสารการพิมพ์และข้อมูลสารสนเทศ
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ป.1-3
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ป.4-6
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ EP / หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุด
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง งานห้องสมุด EP
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง ตำแหน่ง งานห้องสมุด
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง ธุรการและข้อมูลสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
      ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  โสภิต    สิงห์มณี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  สุวภีร์    สุขเกษม (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  พัทธนันท์    ศุกระศร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  สุมาลี    ทิพยางกูร (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  พวงทอง    วรรณกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  อนันต์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  สุทธิดล    สิทธิเดชศักดิ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2552) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  ธนพัชร์    ตุลาธร (ออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  สุชาติ    กุลชิงชัย (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  สุปริญญา    ธัญญาจุฑารัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มิส  ศศิภรณ์    เถระ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มิส  วรพิมล    สุวรรณรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  สุพจน์    เสนาประยูร (ออกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  จิรวัฒน์    นันทเสน (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2551) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ภาสกร    พระนุรักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ประดิษฐ์    วางวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มิส  รัชนี    ศรีวิลัย (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มาสเตอร์  นิพล    จันทะคุณ (ออกเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มาสเตอร์  ยุทธนา    รังสิยนันทน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2553) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    เสนาบุตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  อัมพร    พิมพิสาร ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
มิส  สายฝน    ไชยถา (ออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
มิส  ปริษา    การคนซื่อ (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2550) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
มิส  จินตนา    สัตโยภาส (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  ปริญญา    สิงห์ทองวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  กำพล    ใจนะ (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2556) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
มิส  จิตรา    แสนยานุวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
มิส  คัทลียา    ปรีชม (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน ตำแหน่ง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ตำแหน่ง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล ตำแหน่ง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ตำแหน่ง ประธานโครงการ
มิส  ทวินันท์    จีนมัชยา (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
มิส  ผ่องศรี    เอื้องไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  จิรประภา    เสียมภักดี (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2551) ตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินงาน
มิส  จิรประภา    เสียมภักดี (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2551) ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มิส  จิรประภา    เสียมภักดี (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2551) ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มิส  จิรประภา    เสียมภักดี (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2551) ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ ตำแหน่ง งานภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง ประธาน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง ประธาน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง หัวหน้างานอภิบาล
มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร ตำแหน่ง งานอภิบาล
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ตำแหน่ง งานประชาสัมพันธ์
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง หัวหน้างานกีฬา
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนด้านกิจกรรม
มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง งานพยาบาล
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้างาน
มาสเตอร์  นิพล    จันทะคุณ (ออกเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553) ตำแหน่ง หัวหน้างานลูกเสือ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง งานมุมสวัสดิการ
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง งานประสานงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุด
มิส  อุไร    ชัยคำวัง ตำแหน่ง งานห้องสมุด
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง งานเอกสารการพิมพ์ และสารสนเทศฝ่าย
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล ตำแหน่ง งานห้องสมุด EP
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  อุดร    ชัยเกตุ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานวัดผลและประเมินผล
มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง งานบัญชี
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง งานจัดซื้อ – จัดจ้าง
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการ
มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง งานวิทยบริการ
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1
มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง รองหัวหน้าโครงการ
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ผู้ประเมินโครงการ
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ
มาสเตอร์  อรรถพล    เชื้อไสย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ ตำแหน่ง งานอาคารสถานที่
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดและประเมินผล
มาสเตอร์  อุดร    ชัยเกตุ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง หัวหน้างาน
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร ตำแหน่ง เลขานุการ
มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร ตำแหน่ง ครูอภิบาล
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู ตำแหน่ง ครูอภิบาล
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล ตำแหน่ง ครูอภิบาล
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธานโครงการ
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง ผู้ดำนินโครงการ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
มิส  อุไร    ชัยคำวัง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส ตำแหน่ง หัวหน้างาน
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการ
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  ประดิษฐ์    วางวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิพล    จันทะคุณ (ออกเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553) ตำแหน่ง หัวหน้างานลูกเสือ
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมดำเนินงาน
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  โสภิต    สิงห์มณี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  อรรถพล    เชื้อไสย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการ
มิส  อินท์ธิรา    ต๊ะเสาร์ (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง ครูผู้สอนประจำโครงการ
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง เหรัญญิก
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง ประสานงาน
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนิน
มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง เลขานุการ
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง ประธานดำเนินการ
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิภา    ฟองผล ตำแหน่ง เลขานุการ
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ ตำแหน่ง ประธาน
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง เลขานุการ
มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง เลขานุการ
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  นิภา    ฟองผล ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2
มาสเตอร์  นิพล    จันทะคุณ (ออกเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมและเลขานุการ
มิส  จิรประภา    เสียมภักดี (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2551) ตำแหน่ง งานพัฒนาบุคลากร
มาสเตอร์  ปิยะวัฒน์    วงศ์รุ่ง (ออกเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551) ตำแหน่ง งานภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่
มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง งานก่อสร้าง-ไฟฟ้า
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร ตำแหน่ง งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
มิส  อรวรรณ    ไหวธรณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2554) ตำแหน่ง งานพัสดุครุภัณฑ์
มาสเตอร์  สิทธิพงค์    สุขเกษม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ครูใหญ่
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง คณะกรรมการประเมินโครงการ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธานโครงการ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง คณะกรรมการประเมินโครงการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง คณะกรรมการประเมินโครงการ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธานโครงการ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง คณะกรรมการประเมินโครงการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง คณะกรรมการประเมินโครงการ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธานโครงการ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง คณะกรรมการประเมินโครงการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง คณะกรรมการประเมินโครงการ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธานโครงการ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง คณะกรรมการประเมินโครงการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง คณะกรรมการประเมินโครงการ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธานโครงการ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง คณะกรรมการประเมินโครงการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง คณะกรรมการประเมินโครงการ
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน ตำแหน่ง งานบันทึกข้อมูลฝ่ายกิจการนักเรียน
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง หัวหน้างานอภิบาล
มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร ตำแหน่ง เลขานุการ
มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง เลขานุการ
มิส  จินตนา    มุกลีมาศ (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มิส  จินตนา    มุกลีมาศ (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง เลขานุการ
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง หัวหน้างานอภิบาล
มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร ตำแหน่ง เลขานุการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง ผู้เสนอโครงการ
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง หัวหน้างานอภิบาล
มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร ตำแหน่ง เลขานุการ
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง หัวหน้างานอภิบาล
มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร ตำแหน่ง เลขานุการ
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง งานผลิตสื่อ CAI
มาสเตอร์  วีรชาติ    วรรณมณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานซ่อมบำรุง
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ผู้เสนอโครงการ
มิส  จินตนา    มุกลีมาศ (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง งานพยาบาล
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง หัวหน้างานอภิบาล
มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร ตำแหน่ง เลขานุการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วรศักดิ์    เลิศกุศล (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วรศักดิ์    เลิศกุศล (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
มาสเตอร์  วรศักดิ์    เลิศกุศล (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง งานประสานศิษย์เก่า
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง งานการเจ้าหน้าที่
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง งานทะเบียนนักเรียน
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง งานสารบรรณ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง งานประชาสัมพันธ์
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง งานวารสารจุลสาร
มิส  อรวรรณ    ไหวธรณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2554) ตำแหน่ง งานประสานงานทั่วไป
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  ศราวุธ    กองเขียว (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551) ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
มาสเตอร์  นิพล    จันทะคุณ (ออกเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  นิพล    จันทะคุณ (ออกเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ
มาสเตอร์  สิทธิพงค์    สุขเกษม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ ตำแหน่ง งานก่อสร้าง-ไฟฟ้า
มาสเตอร์  อรรถพล    เชื้อไสย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และสุขาภิบาล
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ ตำแหน่ง หัวหน้างานโภชนาการ
มิส  พัชรี    มาลีรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2558) ตำแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง งานวิทยบริการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง งานมุมสวัสดิการ
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง งานจัดซื้อ – จัดจ้าง
มิส  นิภา    ฟองผล ตำแหน่ง งานภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่
มาสเตอร์  ปิยะวัฒน์    วงศ์รุ่ง (ออกเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551) ตำแหน่ง งานภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่
มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง งานก่อสร้าง-ไฟฟ้า
มิส  อรวรรณ    ไหวธรณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2554) ตำแหน่ง งานพัสดุครุภัณฑ์
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง งานสารบรรณ / งานเอกสารการพิมพ์และข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ตำแหน่ง งานประชาสัมพันธ์
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
มิส  อัมพรภัฏ    ถนอมกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2555) ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง งานดูแล Website
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
มาสเตอร์  วรศักดิ์    เลิศกุศล (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง งานนิเทศการบริหารและการจัดการ/งานประสานศิษย์เก่า
มาสเตอร์  วีรชาติ    วรรณมณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานซ่อมบำรุง
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง งานผลิตสื่อ CAI
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง งานประสานศิษย์เก่า/งานชุมชนสัมพันธ์
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร ตำแหน่ง ครูแนะแนว
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง ครูแนะแนว
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง ครูแนะแนว
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร ตำแหน่ง ครูแนะแนว
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง ครูแนะแนว
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร ตำแหน่ง ครูแนะแนว
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง งานดูแลเวปไซด์
มาสเตอร์  วีรชาติ    วรรณมณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง งานผลิตสื่อ CAI
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนด้านกิจกรรม
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง งานทะเบียนและสถิติ
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง งานเอกสารการพิมพ์ และสารสนเทศฝ่าย
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง งานการเจ้าหน้าที่
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง งานสารบรรณและข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ตำแหน่ง งานประชาสัมพันธ์
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง งานชุมชนสัมพันธ์
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง งานยานพาหนะ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง งานติดต่อสอบถาม
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง งานสารสนเทศฝ่ายธุรการ
มาสเตอร์  วรศักดิ์    เลิศกุศล (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง งานนโยบายและแผน
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง งานนิเทศการบริหารและจัดการ
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง งานวิจัยและพัฒนา
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง งานวิจัยและพัฒนา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง งานพัฒนาบุคลากร
มิส  อัมพรภัฏ    ถนอมกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2555) ตำแหน่ง งานพัฒนาบุคลากร
มาสเตอร์  อรรถพล    เชื้อไสย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ ตำแหน่ง แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง งานภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ ตำแหน่ง งานก่อสร้าง ไฟฟ้า
มิส  จิดาภา    แสงประดับ ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน
มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง งานจ่ายเงิน
มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง งานจ่ายเงิน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง งานบัญชี
มิส  พัชรี    มาลีรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2558) ตำแหน่ง หัวหน้างานโภชนาการ
มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง งานมุมสวัสดิการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง งานนักร้องประสานเสียง
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง หัวหน้างานดนตรี
มาสเตอร์  ปิยะวัฒน์    วงศ์รุ่ง (ออกเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551) ตำแหน่ง งานพัสดุ - ครุภัณฑ์
มิส  นิภา    ฟองผล ตำแหน่ง งานพัสดุ - ครุภัณฑ์
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ ตำแหน่ง งานจัดซื้อจัดจ้าง
มิส  พัชรินทร์    คมสนิท (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2555) ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการ
มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง งานวิทยบริการ
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข ตำแหน่ง งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
มาสเตอร์  อุดร    ชัยเกตุ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานวัดผลและประเมินผล
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุด
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล ตำแหน่ง งานห้องสมุด EP
มิส  อุไร    ชัยคำวัง ตำแหน่ง งานห้องสมุด
มิส  จิรารัตน์    วรวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2554) ตำแหน่ง งานห้องสมุด
มิส  อินท์ธิรา    ต๊ะเสาร์ (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง งานห้องสมุด
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง งานเอกสารการพิมพ์ และสารสนเทศฝ่าย
มาสเตอร์  ศราวุธ    กองเขียว (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551) ตำแหน่ง งานเอกสารการพิมพ์
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง งานเอกสารการพิมพ์
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง หัวหน้างานอภิบาล
มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร ตำแหน่ง งานอภิบาล
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร ตำแหน่ง งานอภิบาล
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล ตำแหน่ง งานอภิบาล
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง หัวหน้างานกีฬา
มาสเตอร์  นิพล    จันทะคุณ (ออกเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553) ตำแหน่ง หัวหน้างานลูกเสือ
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง งานแนะแนว
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร ตำแหน่ง งานแนะแนว
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร
มิส  จินตนา    มุกลีมาศ (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง งานพยาบาล
มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง งานพยาบาล
มิส  สุพรรษา    ไชยาโส (ออกเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
      ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  โสภิต    สิงห์มณี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  สุวภีร์    สุขเกษม (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  พัทธนันท์    ศุกระศร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  สุมาลี    ทิพยางกูร (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  พวงทอง    วรรณกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  เกศสินีย์    เชี่ยวชาญถาวรสุข (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  อนันต์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  ศศิภรณ์    เถระ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  สุทธิดล    สิทธิเดชศักดิ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2552) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มิส  วรพิมล    สุวรรณรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  ธนพัชร์    ตุลาธร (ออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  สุชาติ    กุลชิงชัย (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  สุปริญญา    ธัญญาจุฑารัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  จิรวัฒน์    นันทเสน (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2551) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ภาสกร    พระนุรักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ประดิษฐ์    วางวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มิส  รัชนี    ศรีวิลัย (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  นิพล    จันทะคุณ (ออกเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มาสเตอร์  ยุทธนา    รังสิยนันทน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2553) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    เสนาบุตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  สุพจน์    เสนาประยูร (ออกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  อัมพร    พิมพิสาร ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
มิส  สายฝน    ไชยถา (ออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
มิส  จินตนา    สัตโยภาส (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  ปริญญา    สิงห์ทองวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
มาสเตอร์  กำพล    ใจนะ (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2556) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
มิส  สาวิตรี    อินทราวุธ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
มิส  คัทลียา    ปรีชม (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551) ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  จิตรา    แสนยานุวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน ตำแหน่ง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ตำแหน่ง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล ตำแหน่ง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
มิส  ทวินันท์    จีนมัชยา (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
มิส  ผ่องศรี    เอื้องไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ป.1-3
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ป.4-6
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ EP / หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุด
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง งานห้องสมุด EP
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง ตำแหน่ง งานห้องสมุด
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง ธุรการและข้อมูลสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดและประเมินผล
มาสเตอร์  ศราวุธ    กองเขียว (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551) ตำแหน่ง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
มาสเตอร์  อุดร    ชัยเกตุ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานเอกสารการพิมพ์
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าธรุการ-การเงิน
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง งานทะเบียน สถิติ
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง งานบัญชี
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง งานการเจ้าหน้าที่
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง งานประชาสัมพันธ์
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง งานสารบรรณ / งานเอกสารการพิมพ์และข้อมูลสารสนเทศ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการ
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.1
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้นป.2
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.3
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.4
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป. 5
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้นป.6
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนด้านกิจกรรม
มาสเตอร์  นิพล    จันทะคุณ (ออกเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553) ตำแหน่ง หัวหน้างานลูกเสือ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง หัวหน้างานอภิบาล
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ชั้น ป.1-3
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง ประธานโครงการ
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง รองประธานโครงการ
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข ตำแหน่ง คณะกรรมการ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนด้านกิจกรรม
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการความปลอดภัยและจราจร
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ชั้น ป.4-6
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง หัวหน้างานกีฬา
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
มิส  จินตนา    มุกลีมาศ (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง ครูพยาบาล
มิส  จินตนา    มุกลีมาศ (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง ครูพยาบาล
มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง ครูพยาบาล
มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง ครูพยาบาล
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552) ตำแหน่ง งานสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552) ตำแหน่ง งานประสานศิษย์เก่า
มิส  นที    ดวงคำ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2553) ตำแหน่ง Secretary
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง งานดูแลเวปไซด์
มาสเตอร์  วีรชาติ    วรรณมณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง งานผลิตสื่อ CAI
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง งานวิจัยและพัฒนา
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง งานวิจัยและพัฒนา
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง งานพัฒนาบุคลากร
มิส  อัมพรภัฏ    ถนอมกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2555) ตำแหน่ง งานพัฒนาบุคลากร
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง งานติดต่อสอบถาม
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ ตำแหน่ง งานพัสดุครุภัณฑ์
มิส  นิภา    ฟองผล ตำแหน่ง งานพัสดุครุภัณฑ์
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ ตำแหน่ง งานจัดซื้อ – จัดจ้าง
มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง งานมุมสวัสดิการ
มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง งานวิทยบริการ
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการ
มาสเตอร์  อรรถพล    เชื้อไสย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และสุขาภิบาล
มิส  พัชรี    มาลีรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2558) ตำแหน่ง หัวหน้างานโภชนาการ
มิส  พัชรินทร์    คมสนิท (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2555) ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มิส  พัชรี    มาลีรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2558) ตำแหน่ง หัวหน้างานโภชนาการ
มิส  อัมพรภัฏ    ถนอมกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2555) ตำแหน่ง งานพัฒนาคุณภาพครู
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง งานดูแล Website
มาสเตอร์  วีรชาติ    วรรณมณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง งานผลิตสื่อ CAI
มาสเตอร์  วรศักดิ์    เลิศกุศล (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง งานประสานศิษย์เก่า
มาสเตอร์  สิทธิพงค์    สุขเกษม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานประสานศิษย์เก่า/งานชุมชนสัมพันธ์
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง งานพัฒนาคุณภาพครู
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร ตำแหน่ง งานอภิบาล
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง งานนักร้องประสานเสียง
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้างานกีฬา
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ ตำแหน่ง หัวหน้างานลูกเสือ
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู ตำแหน่ง หัวหน้างานอภิบาล
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.6
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.5
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.4
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.3
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.2
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.1
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนด้านกิจกรรม
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ป.4-6
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ป.1-3
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  จิรารัตน์    วรวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2554) ตำแหน่ง งานห้องสมุด
มิส  อุไร    ชัยคำวัง ตำแหน่ง งานห้องสมุด
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล ตำแหน่ง งานห้องสมุด EP
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุด
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ EP / หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ป.4-6
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ป.1-3
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง งานการเจ้าหน้าที่
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง งานทะเบียน สถิติ
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง งานบัญชี
มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง งานรับเงิน
มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง งานจ่ายเงิน
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง งานเอกสารการพิมพ์ และสารสนเทศฝ่าย
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง งานวิจัยและพัฒนา
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง งานวิจัยและพัฒนา
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร ตำแหน่ง งานอภิบาล
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง งานอภิบาล
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล ตำแหน่ง งานอภิบาล
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย ตำแหน่ง งานแนะแนว
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร ตำแหน่ง งานแนะแนว
มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง หัวหน้างานพยาบาล
มิส  จินตนา    มุกลีมาศ (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง งานพยาบาล
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552) ตำแหน่ง งานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง งานประสานงานกิจกรรมนักเรียน
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน ตำแหน่ง งานบันทึกข้อมูลฝ่ายกิจการนักเรียน
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มิส  อินท์ธิรา    ต๊ะเสาร์ (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง งานห้องสมุด
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดและประเมินผล
มาสเตอร์  อุดร    ชัยเกตุ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานวัดและประเมินผล
มาสเตอร์  กฤษณะ    จตุรงค์รัศมี (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2552) ตำแหน่ง งานวัดและประเมินผล
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข ตำแหน่ง งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
 Robert    Bauer (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
 Jonathan Mark Sampson     (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง งานนิเทศการสอน EP
มิส  นที    ดวงคำ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2553) ตำแหน่ง ธุรการและข้อมูลสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง งานเอกสารการพิมพ์
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช ตำแหน่ง งานเอกสารการพิมพ์
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง งานเอกสารการพิมพ์และข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  อรรถพล    เชื้อไสย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
มิส  อรวรรณ    ไหวธรณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2554) ตำแหน่ง งานประสานงานทั่วไป
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ ตำแหน่ง งานก่อสร้าง ไฟฟ้า
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  จิดาภา    แสงประดับ ตำแหน่ง งานธุรการและ พัสดุ - ครุภัณฑ์อาคารสถานที่
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ ตำแหน่ง งานจัดซื้อจัดจ้าง
มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง งานมุมสวัสดิการ
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการ
มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง งานวิทยบริการ
มิส  นิภา    ฟองผล ตำแหน่ง งานวัดผลและประเมินผล
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ ตำแหน่ง งานพัสดุ - ครุภัณฑ์
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร ตำแหน่ง ผู้ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
มาสเตอร์  วรศักดิ์    เลิศกุศล (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง งานประสานศิษย์เก่า
มาสเตอร์  สิทธิพงค์    สุขเกษม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานชุมชนสัมพันธ์
มาสเตอร์  สิทธิพงค์    สุขเกษม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานประสานศิษย์เก่า
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง งานนโยบายและแผน
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง งานนิเทศการบริหารและจัดการ
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง หัวหน้างานดนตรี
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนด้านกิจกรรม
มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง หัวหน้างานพยาบาล
มิส  จินตนา    มุกลีมาศ (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง งานพยาบาล
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู ตำแหน่ง หัวหน้างานอภิบาล
มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร ตำแหน่ง งานอภิบาล
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร ตำแหน่ง งานอภิบาล
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง งานอภิบาล
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล ตำแหน่ง งานอภิบาล
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย ตำแหน่ง งานแนะแนว
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร ตำแหน่ง งานแนะแนว
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ ตำแหน่ง หัวหน้างานลูกเสือ
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้างานกีฬา
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.1
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้นป.2
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.3
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.4
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป. 5
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้นป.6
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552) ตำแหน่ง งานสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง งานประสานงานกิจกรรมนักเรียน
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน ตำแหน่ง งานบันทึกข้อมูลฝ่ายกิจการนักเรียน
 Robert    Bauer (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง Head
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข ตำแหน่ง งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
มาสเตอร์  อุดร    ชัยเกตุ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานวัดผลและประเมินผล
มิส  นงนภา    หิมกร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุด
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล ตำแหน่ง งานห้องสมุด EP
มิส  อุไร    ชัยคำวัง ตำแหน่ง งานห้องสมุด
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  อินท์ธิรา    ต๊ะเสาร์ (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง งานห้องสมุด
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง งานเอกสารการพิมพ์
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช ตำแหน่ง งานเอกสารการพิมพ์
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน
มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง งานจ่ายเงิน
มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง งานรับเงิน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง งานบัญชี
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ตำแหน่ง งานประชาสัมพันธ์
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง งานทะเบียนและสถิติ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง งานสารบรรณและข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง งานการเจ้าหน้าที่
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง งานติดต่อสอบถาม
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง งานวารสารและจุลสาร
มิส  อรวรรณ    ไหวธรณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2554) ตำแหน่ง งานประสานงานทั่วไป
      ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ธิดาพร    ทองคำ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อุดร    ชัยเกตุ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรินทร์    คมสนิท (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรินทร์    คมสนิท (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2555) ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มิส  พัทธนันท์    ศุกระศร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภาวิณี    เตียนธนา (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  นงนภา    หิมกร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานการตลาด
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส ตำแหน่ง งานประสานงานกิจกรรมนักเรียน
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  ศุภกิจ    สุบินมิตร์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง งานดุริยางค์
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง ผู้ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ ตำแหน่ง งานแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
      ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง งานภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  ศศิภรณ์    เถระ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  สุวิมล    คันธวังอินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  พวงทอง    วรรณกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  สุวภีร์    สุขเกษม (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  ศุภกิจ    สุบินมิตร์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง งานดนตรีไทย
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  ปริญญา    สิงห์ทองวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  สายฝน    ไชยถา (ออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  อนันต์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  สุมาลี    ทิพยางกูร (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  สุปริญญา    ธัญญาจุฑารัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
      ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  กำพล    ใจนะ (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2556) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  ธนพัชร์    ตุลาธร (ออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  จิตรา    แสนยานุวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  จินดา    งอกเสมอ (ออกเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2551) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  จิรวัฒน์    นันทเสน (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2551) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  จิรารัตน์    วรวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2554) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
      ตำแหน่ง ครูผู้สอน
      ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  นที    ดวงคำ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2553) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  นิพล    จันทะคุณ (ออกเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    เสนาบุตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  ผ่องศรี    เอื้องไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
      ตำแหน่ง ครูผู้สอน
      ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
      ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  ไพรวัลย์    วิญญา (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  ภาสกร    พระนุรักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  ยุทธนา    รังสิยนันทน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2553) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มิส  รัชนี    ศรีวิลัย (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนช่วงชั้นที่2
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนด้านกิจกรรม
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่2
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่1
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการหลักสูตร English Program
มาสเตอร์  วีรชาติ    วรรณมณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  วีรชาติ    วรรณมณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วีรชาติ    วรรณมณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มิส  พัชรี    มาลีรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2558) ตำแหน่ง หัวหน้างานโภชนาการ
มิส  จิดาภา    แสงประดับ ตำแหน่ง งานจัดซื้อจัดจ้าง
มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง งานมุมสวัสดิการ
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการ
มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง งานวิทยบริการ
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ ตำแหน่ง งานพัสดุ - ครุภัณฑ์
มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง ผู้ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
มิส  พัชรินทร์    คมสนิท (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2555) ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มิส  อรวรรณ    ไหวธรณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2554) ตำแหน่ง งานประสานงานทั่วไป
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ ตำแหน่ง งานแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง งานภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง งานวิจัยและพัฒนา
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง งานวิจัยและพัฒนา
มิส  พัชรี    มาลีรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2558) ตำแหน่ง หัวหน้างานโภชนาการ
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ ตำแหน่ง งานภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ ตำแหน่ง งานภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง งานภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง ผู้ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ ตำแหน่ง งานพัสดุ - ครุภัณฑ์
มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง งานมุมสวัสดิการ
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการ
มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง งานวิทยบริการ
มิส  อรวรรณ    ไหวธรณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2554) ตำแหน่ง งานธุรการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
มิส  พัชรินทร์    คมสนิท (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2555) ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มิส  อรวรรณ    ไหวธรณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2554) ตำแหน่ง งานประสานงานทั่วไป
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง งานผลิตสื่อ CAI
มาสเตอร์  วีรชาติ    วรรณมณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง งานดูแลเวปไซด์
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ตำแหน่ง งานประชาสัมพันธ์
มาสเตอร์  สิทธิพงค์    สุขเกษม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานประสานศิษย์เก่า
มิส  อัมพรภัฏ    ถนอมกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2555) ตำแหน่ง งานพัฒนาบุคลากร
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง งานพัฒนาบุคลากร
มาสเตอร์  สิทธิพงค์    สุขเกษม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานชุมชนสัมพันธ์
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง งานนโยบายและแผน
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง งานนิเทศการบริหารและจัดการ
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง งานวารสารและจุลสาร
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง งานโครงการพิเศษ
มิส  นงนภา    หิมกร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด
มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง หัวหน้างานพยาบาล
มิส  จินตนา    มุกลีมาศ (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง งานพยาบาล
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู ตำแหน่ง หัวหน้างานอภิบาล
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร ตำแหน่ง งานอภิบาล
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง งานอภิบาล
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย ตำแหน่ง งานแนะแนว
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ ตำแหน่ง หัวหน้างานลูกเสือ
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้างานกีฬา
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.1
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้นป.2
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.3
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.4
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป. 5
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้นป.6
มาสเตอร์  วรศักดิ์    เลิศกุศล (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง งานธนาคารความดี
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา ตำแหน่ง งานสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง งานประสานงานกิจกรรมนักเรียน
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน ตำแหน่ง งานบันทึกข้อมูลฝ่ายกิจการนักเรียน
 Robert    Bauer (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง Head
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข ตำแหน่ง งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
มาสเตอร์  อุดร    ชัยเกตุ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานวัดผลและประเมินผล
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุด
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล ตำแหน่ง งานห้องสมุด EP
มิส  อุไร    ชัยคำวัง ตำแหน่ง งานห้องสมุด
มิส  อินท์ธิรา    ต๊ะเสาร์ (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์และข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง งานเอกสารการพิมพ์และข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิดาภา    แสงประดับ ตำแหน่ง งานจัดซื้อจัดจ้าง
มาสเตอร์  ศุภกิจ    สุบินมิตร์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง งานดุริยางค์
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง งานดนตรีไทย
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง งานนักร้องประสานเสียง
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  นิภา    ฟองผล ตำแหน่ง งานวัดผลและประเมินผล
มิส  กรวรรณ    ปิงเมือง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานวัดผลและประเมินผล
มิส  กันตพร    สมบูรณ์เจริญศรี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน
มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง งานจ่ายเงิน
มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง งานรับเงิน
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ ตำแหน่ง งานบัญชี
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง งานทะเบียนและสถิติ
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง ตำแหน่ง งานสารบรรณและข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง งานยานพาหนะ
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง งานการเจ้าหน้าที่
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม ตำแหน่ง งานติดต่อสอบถาม
มิส  อัมพรภัฏ    ถนอมกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2555) ตำแหน่ง งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง ตำแหน่ง งานธุรการฝ่าย
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง งานวารสารจุลสาร
มิส  นงนภา    หิมกร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานการตลาด
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง งานพัฒนาคุณภาพครู
มิส  กันตพร    สมบูรณ์เจริญศรี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานธุรการ งานวิเทศสัมพันธ์
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช ตำแหน่ง งานเอกสารการพิมพ์
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.1
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.2
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.3
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.4
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.5
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.6
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง งานดูแลเวปไซด์
มาสเตอร์  วีรชาติ    วรรณมณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง งานผลิตสื่อ CAI
มิส  พัชรี    มาลีรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2558) ตำแหน่ง หัวหน้างานโภชนาการ
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ ตำแหน่ง งานภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่
มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง งานภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่
มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง งานภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และสุขาภิบาล
มิส  จิดาภา    แสงประดับ ตำแหน่ง งานจัดซื้อ – จัดจ้าง
มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง งานมุมสวัสดิการ
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการ
มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง งานวิทยบริการ
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ ตำแหน่ง งานพัสดุครุภัณฑ์
มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
มิส  อรวรรณ    ไหวธรณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2554) ตำแหน่ง งานธุรการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
มิส  พัชรินทร์    คมสนิท (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2555) ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  ศุภกิจ    สุบินมิตร์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง งานดุริยางค์
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ตำแหน่ง งานประชาสัมพันธ์
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง งานวารสารจุลสาร
มิส  นงนภา    หิมกร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานการตลาด
มาสเตอร์  สิทธิพงค์    สุขเกษม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานประสานศิษย์เก่า/งานชุมชนสัมพันธ์
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง งานวิจัยและพัฒนา
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง งานวิจัยและพัฒนา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง งานนโยบายและแผน
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง งานนิเทศการบริหารและจัดการ
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง งานพัฒนาคุณภาพครู
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ป.1-3
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ป.4-6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนด้านกิจกรรม
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.1
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.2
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.3
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.4
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.5
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ป.6
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู ตำแหน่ง หัวหน้างานอภิบาล
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร ตำแหน่ง งานอภิบาล
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง งานอภิบาล
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล ตำแหน่ง งานอภิบาล
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ ตำแหน่ง หัวหน้างานลูกเสือ
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้างานกีฬา
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย ตำแหน่ง งานแนะแนว
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร
มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง หัวหน้างานพยาบาล
มิส  จินตนา    มุกลีมาศ (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง งานพยาบาล
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง งานนักร้องประสานเสียง
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง งานนักร้องประสานเสียง
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง งานดนตรีไทย
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา ตำแหน่ง งานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
มาสเตอร์  วรศักดิ์    เลิศกุศล (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง งานธนาคารความดี
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง งานประสานงานกิจกรรมนักเรียน
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน ตำแหน่ง งานบันทึกข้อมูลฝ่ายกิจการนักเรียน
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ป.1-3
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ป.4-6
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ EP / หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 Robert    Bauer (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
มิส  กันตพร    สมบูรณ์เจริญศรี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ธุรการและข้อมูลสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุด
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล ตำแหน่ง งานห้องสมุด EP
มิส  อุไร    ชัยคำวัง ตำแหน่ง งานห้องสมุด
มิส  อินท์ธิรา    ต๊ะเสาร์ (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง งานห้องสมุด
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดและประเมินผล
มาสเตอร์  อุดร    ชัยเกตุ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานวัดและประเมินผล
มิส  นิภา    ฟองผล ตำแหน่ง งานวัดและประเมินผล
มิส  กรวรรณ    ปิงเมือง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง งานวัดและประเมินผล
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์และข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง งานเอกสารการพิมพ์และข้อมูลสารสนเทศ
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช ตำแหน่ง งานเอกสารการพิมพ์
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าธรุการ-การเงิน
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน
มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง งานจ่ายเงิน
มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง งานรับเงิน
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ ตำแหน่ง งานบัญชี
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง งานทะเบียน สถิติ
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง งานการเจ้าหน้าที่
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม ตำแหน่ง งานติดต่อสอบถาม
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง ตำแหน่ง งานสารบรรณ / งานเอกสารการพิมพ์และข้อมูลสารสนเทศ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ป.1-3
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ป.4-6
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ป.1-3
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ป.4-6
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนด้านกิจกรรม
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง งานดนตรี
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัมพรภัฏ    ถนอมกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรินทร์    คมสนิท (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิศมัย    เองศิลป์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิภา    ฟองผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิภา    ฟองผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รสสุคนธ์    สมบูรณ์ชัย (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2550) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กันตพร    สมบูรณ์เจริญศรี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    ศรีวิลัย (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    รังสิยนันทน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาสกร    พระนุรักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ไพรวัลย์    วิญญา (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ผ่องศรี    เอื้องไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    เสนาบุตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิพล    จันทะคุณ (ออกเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นที    ดวงคำ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิรารัตน์    วรวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จิรวัฒน์    นันทเสน (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จินดา    งอกเสมอ (ออกเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิตรา    แสนยานุวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนพัชร์    ตุลาธร (ออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กำพล    ใจนะ (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุปริญญา    ธัญญาจุฑารัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมาลี    ทิพยางกูร (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนันต์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายฝน    ไชยถา (ออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปริญญา    สิงห์ทองวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวภีร์    สุขเกษม (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พวงทอง    วรรณกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวิมล    คันธวังอินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศศิภรณ์    เถระ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภาวิณี    เตียนธนา (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัทธนันท์    ศุกระศร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธิดาพร    ทองคำ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วรพิมล    สุวรรณรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ผ่องศรี    เอื้องไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ทวินันท์    จีนมัชยา (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิตรา    แสนยานุวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  คัทลียา    ปรีชม (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สาวิตรี    อินทราวุธ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กำพล    ใจนะ (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปริญญา    สิงห์ทองวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จินตนา    สัตโยภาส (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายฝน    ไชยถา (ออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัมพร    พิมพิสาร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ผ่องศรี    เอื้องไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ทวินันท์    จีนมัชยา (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  คัทลียา    ปรีชม (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิตรา    แสนยานุวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กำพล    ใจนะ (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปริญญา    สิงห์ทองวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จินตนา    สัตโยภาส (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปริษา    การคนซื่อ (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2550) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายฝน    ไชยถา (ออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัมพร    พิมพิสาร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
 Victoria    Khaminkhieo (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุพจน์    เสนาประยูร (ออกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุพจน์    เสนาประยูร (ออกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อรรถวุฒิ    อูปทอง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุพจน์    เสนาประยูร (ออกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    เสนาบุตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    รังสิยนันทน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิพล    จันทะคุณ (ออกเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    เสนาบุตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    รังสิยนันทน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิพล    จันทะคุณ (ออกเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    ศรีวิลัย (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประดิษฐ์    วางวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาสกร    พระนุรักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จิรวัฒน์    นันทเสน (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    ศรีวิลัย (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประดิษฐ์    วางวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาสกร    พระนุรักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จิรวัฒน์    นันทเสน (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    ศรีวิลัย (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประดิษฐ์    วางวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุปริญญา    ธัญญาจุฑารัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุชาติ    กุลชิงชัย (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนพัชร์    ตุลาธร (ออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุปริญญา    ธัญญาจุฑารัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุชาติ    กุลชิงชัย (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนพัชร์    ตุลาธร (ออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุทธิดล    สิทธิเดชศักดิ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2552) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ไพรวัลย์    วิญญา (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุปริญญา    ธัญญาจุฑารัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ตมิสา    วิบูลย์เกียรติ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุชาติ    กุลชิงชัย (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนพัชร์    ตุลาธร (ออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วรพิมล    สุวรรณรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุทธิดล    สิทธิเดชศักดิ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2552) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศศิภรณ์    เถระ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วรพิมล    สุวรรณรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศศิภรณ์    เถระ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรีวิมล    วงศ์ชมภู (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศศิภรณ์    เถระ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนันต์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกศสินีย์    เชี่ยวชาญถาวรสุข (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พวงทอง    วรรณกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนันต์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พวงทอง    วรรณกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุทธิดล    สิทธิเดชศักดิ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2552) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พวงทอง    วรรณกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนันต์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมาลี    ทิพยางกูร (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัทธนันท์    ศุกระศร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวภีร์    สุขเกษม (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  โสภิต    สิงห์มณี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพรรษา    ไชยาโส (ออกเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมาลี    ทิพยางกูร (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัทธนันท์    ศุกระศร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวภีร์    สุขเกษม (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  โสภิต    สิงห์มณี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศราวุธ    กองเขียว (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  อินท์ธิรา    ต๊ะเสาร์ (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุไร    ชัยคำวัง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  กรวรรณ    ปิงเมือง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  อุดร    ชัยเกตุ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง หัวหน้าหลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กันตพร    สมบูรณ์เจริญศรี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
 Robert    Bauer (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
 Robert    Bauer (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นที    ดวงคำ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวิมล    คันธวังอินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นที    ดวงคำ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วรศักดิ์    เลิศกุศล (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ไพรวัลย์    วิญญา (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
 Poonam    Balani (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2550) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ผ่องศรี    เอื้องไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาสกร    พระนุรักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุปริญญา    ธัญญาจุฑารัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กำพล    ใจนะ (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมาลี    ทิพยางกูร (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนันต์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัทธนันท์    ศุกระศร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ทวินันท์    จีนมัชยา (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  โสภิต    สิงห์มณี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุพจน์    เสนาประยูร (ออกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปริษา    การคนซื่อ (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2550) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวภีร์    สุขเกษม (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    ศรีวิลัย (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สกุลรัตน์    ชุ่มเมืองเย็น (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิรารัตน์    วรวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภาวิณี    เตียนธนา (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนพัชร์    ตุลาธร (ออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560) ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    รังสิยนันทน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อุดร    ชัยเกตุ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    รังสิยนันทน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  มติรัตน์    สมบูรณ์เจริญศรี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  พวงทอง    วรรณกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  อัมพร    พิมพิสาร ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  ธนาภา    ปาจุวัง ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มิส  ศศิภรณ์    เถระ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  สายฝน    ไชยถา (ออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  อาทิตย์    ชัยวงค์ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2557) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  พัทธนันท์    ศุกระศร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  สาวิตรี    อินทราวุธ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  จินตนา    มุกลีมาศ (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  กำพล    ใจนะ (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2556) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วีรชาติ    วรรณมณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นงนภา    หิมกร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นงนภา    หิมกร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วรศักดิ์    เลิศกุศล (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เทอดศักดิ์    สุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สิทธิพงค์    สุขเกษม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สิทธิพงค์    สุขเกษม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัมพรภัฏ    ถนอมกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิรประภา    เสียมภักดี (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สิทธิพงค์    สุขเกษม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สิทธิพงค์    สุขเกษม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วรศักดิ์    เลิศกุศล (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สิทธิพงค์    สุขเกษม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วรศักดิ์    เลิศกุศล (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นงนภา    หิมกร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกิจ    สุบินมิตร์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกิจ    สุบินมิตร์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรวรรณ    ไหวธรณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรวรรณ    ไหวธรณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรวรรณ    ไหวธรณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรวรรณ    ไหวธรณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรินทร์    คมสนิท (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรินทร์    คมสนิท (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรวรรณ    ไหวธรณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรินทร์    คมสนิท (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรินทร์    คมสนิท (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรินทร์    คมสนิท (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรวรรณ    ไหวธรณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรวรรณ    ไหวธรณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิดาภา    แสงประดับ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมภพ    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิดาภา    แสงประดับ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อรรถพล    เชื้อไสย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิดาภา    แสงประดับ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อรรถพล    เชื้อไสย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อรรถพล    เชื้อไสย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อรรถพล    เชื้อไสย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรี    มาลีรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2558) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ ตำแหน่ง กรรมการบริหารงานระดับชั้น ป.5
มาสเตอร์  ไชยพร    รักร่วม (ออกเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2554) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วีรชาติ    วรรณมณี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัมพรภัฏ    ถนอมกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  อัมพรภัฏ    ถนอมกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2555) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตตร์
มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  พัทธนันท์    ศุกระศร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
      ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  โสภิต    สิงห์มณี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  สุวภีร์    สุขเกษม (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  สุมาลี    ทิพยางกูร (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  สุพรรษา    ไชยาโส (ออกเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  พวงทอง    วรรณกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  เกศสินีย์    เชี่ยวชาญถาวรสุข (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  ตมิสา    วิบูลย์เกียรติ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  พัทธนันท์    ศุกระศร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
      ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  โสภิต    สิงห์มณี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  สุวภีร์    สุขเกษม (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  สุมาลี    ทิพยางกูร (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  สุพรรษา    ไชยาโส (ออกเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มิส  พวงทอง    วรรณกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  เกศสินีย์    เชี่ยวชาญถาวรสุข (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  ตมิสา    วิบูลย์เกียรติ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มาสเตอร์  อนันต์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์
มิส  ศศิภรณ์    เถระ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์
มิส  ศรีวิมล    วงศ์ชมภู (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์
มิส  สาวิตรี    อินทราวุธ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์
มิส  ภาวิณี    เตียนธนา (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  คึกฤทธิ์    พันธุมโน (ออกเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2554) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  ธนพัชร์    ตุลาธร (ออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  สุปริญญา    ธัญญาจุฑารัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ภาสกร    พระนุรักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ประดิษฐ์    วางวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มาสเตอร์  ยุทธนา    รังสิยนันทน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2553) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  จิรารัตน์    วรวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2554) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาสเตอร์  สุพจน์    เสนาประยูร (ออกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  อัมพร    พิมพิสาร ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
มิส  สายฝน    ไชยถา (ออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
มิส  จุฬาวรรณ    บุญเตี่ยม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
มาสเตอร์  กำพล    ใจนะ (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2556) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
มิส  จินตนา    สัตโยภาส (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
มาสเตอร์  ปริญญา    สิงห์ทองวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(จีน)
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(จีน)
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(จีน)
มิส  ทวินันท์    จีนมัชยา (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(จีน)
มิส  ผ่องศรี    เอื้องไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(จีน)
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร ตำแหน่ง Teacher English Program
มิส  สกุลรัตน์    ชุ่มเมืองเย็น (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง Teacher English Program
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ ตำแหน่ง Teacher English Program
มิส  สุวิมล    คันธวังอินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง Teacher English Program
มิส  ตมิสา    วิบูลย์เกียรติ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560) ตำแหน่ง Teacher English Program
มิส  ธิดาพร    ทองคำ ตำแหน่ง Teacher English Program
มิส  ภาวิณี    เตียนธนา (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง Teacher English Program
 Kevin John    Bradley (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2552) ตำแหน่ง Teacher English Program
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล ตำแหน่ง Teacher English Program
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ ตำแหน่ง Teacher English Program
มิส  ศรีวิมล    วงศ์ชมภู (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558) ตำแหน่ง Teacher English Program
 William Laing    Greaves (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง Teacher English Program
มิส  Helen    Green (ออกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555) ตำแหน่ง Teacher English Program
 Carol    Hinsdale (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2553) ตำแหน่ง Teacher English Program
 David    Barrett (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554) ตำแหน่ง Teacher English Program
 Miklos    Bolza (ออกเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2552) ตำแหน่ง Teacher English Program
 Pang Cheng Xeng    Hang (ออกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554) ตำแหน่ง Teacher English Program
 Robert    Bauer (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง Teacher English Program
 Antony    Edward Burke (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง Teacher English Program
มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง งานมุมสวัสดิการ
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
      ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  จุฬาวรรณ    บุญเตี่ยม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  สกุลรัตน์    ชุ่มเมืองเย็น (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  กันตพร    สมบูรณ์เจริญศรี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  ตมิสา    วิบูลย์เกียรติ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560) ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  โสภิต    สิงห์มณี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  สุวภีร์    สุขเกษม (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  เกศสินีย์    เชี่ยวชาญถาวรสุข (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  สุวิมล    คันธวังอินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มิส  สุพรรษา    ไชยาโส (ออกเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  ปริญญา    สิงห์ทองวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  นงนภา    หิมกร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มิส  วรรณิภา    วันหวัง ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  จีราวรรณ    อาญาคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  ศรีวิมล    วงศ์ชมภู (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  ภาสกร    พระนุรักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มิส  ผ่องศรี    เอื้องไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มาสเตอร์  สุปริญญา    ธัญญาจุฑารัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระศิลปะ
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มิส  ธิดาพร    ทองคำ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ป.4 - 6
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ ตำแหน่ง รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ป.1 - 3
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ EP
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ด้านกิจกรรม
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ป.4- 6
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ป.1- 3
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิภา    ฟองผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จินตนา    สัตโยภาส (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมปราชญ์    สมณะ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สิทธิพงค์    สุขเกษม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วรศักดิ์    เลิศกุศล (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี ตำแหน่ง รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
มิส  กนก    ทรรทรานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พสิษฐ์    โภคินวัฒนดิษฐ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2557) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  อัมพรภัฏ    ถนอมกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2555) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัมพรภัฏ    ถนอมกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์ ตำแหน่ง ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พวงทอง    วรรณกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อาทิตย์    ชัยวงค์ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัมพร    พิมพิสาร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนาภา    ปาจุวัง ตำแหน่ง กรรมการ
 Sarah    Moynihan (ออกเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2552) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศศิภรณ์    เถระ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายฝน    ไชยถา (ออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัทธนันท์    ศุกระศร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สาวิตรี    อินทราวุธ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ไชยพร    รักร่วม (ออกเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประดิษฐ์    วางวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Helen    Green (ออกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธิดาจันทร์    ทะปาละ (ออกเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กำพล    ใจนะ (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภาวิณี    เตียนธนา (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนพัชร์    ตุลาธร (ออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฬาวรรณ    บุญเตี่ยม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กันตพร    สมบูรณ์เจริญศรี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการ
 William Laing    Greaves (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สกุลรัตน์    ชุ่มเมืองเย็น (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ตมิสา    วิบูลย์เกียรติ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  โสภิต    สิงห์มณี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวภีร์    สุขเกษม (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกศสินีย์    เชี่ยวชาญถาวรสุข (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส ตำแหน่ง กรรมการ
 Antony    Edward Burke (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวิมล    คันธวังอินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพรรษา    ไชยาโส (ออกเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปริญญา    สิงห์ทองวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมาลี    ทิพยางกูร (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นงนภา    หิมกร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วรรณิภา    วันหวัง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรีวิมล    วงศ์ชมภู (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาสกร    พระนุรักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ผ่องศรี    เอื้องไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุปริญญา    ธัญญาจุฑารัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Michael    Stevens (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธิดาพร    ทองคำ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แคทรียา    กายี (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุธีรา    เขียวสนุก (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แคทรียา    กายี (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  สุธีรา    เขียวสนุก (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2556) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มาสเตอร์  เกษม    ด้วงสน (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2555) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  สุมาลี    ทิพยางกูร (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัทธนันท์    ศุกระศร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง กรรมการบริหารงานระดับชั้น ป.4
มิส  ศรีวิมล    วงศ์ชมภู (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  คัคนัมพร    ทองคำ (ออกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนาภา    ปาจุวัง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ตมิสา    วิบูลย์เกียรติ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สาธิต    ถาวรกิจ (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี ตำแหน่ง กรรมการบริหารงานระดับชั้น ป.3
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จรัสศรี    หล้าจันทร์ (ออกเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุธีรา    หล้าจันทร์ (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อาทิตย์    ชัยวงค์ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พวงทอง    วรรณกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง กรรมการบริหารงานระดับชั้น ป.2
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สาวิตรี    อินทราวุธ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศศิภรณ์    เถระ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กำพล    ใจนะ (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง กรรมการบริหารงานระดับชั้น ป.1
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภาวิณี    เตียนธนา (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  โสภิต    สิงห์มณี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แคทรียา    กายี (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวภีร์    สุขเกษม (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัมพร    พิมพิสาร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุธีรา    เขียวสนุก (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อาทิตย์    ชัยวงค์ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  โสภิต    สิงห์มณี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  สุวภีร์    สุขเกษม (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายฝน    ไชยถา (ออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กำพล    ใจนะ (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แคทรียา    กายี (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัมพร    พิมพิสาร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ผ่องศรี    เอื้องไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สาวิตรี    อินทราวุธ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภาวิณี    เตียนธนา (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  สุธีรา    เขียวสนุก (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาสกร    พระนุรักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประดิษฐ์    วางวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พีวรา    สอาดล้วน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จรัสศรี    หล้าจันทร์ (ออกเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ธนพัชร์    ตุลาธร (ออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุธีรา    หล้าจันทร์ (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศศิภรณ์    เถระ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  พวงทอง    วรรณกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นงนภา    หิมกร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง ตำแหน่ง กรรมการ
 Robert    Bauer (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จันทนา    เตปินยะ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กันตพร    สมบูรณ์เจริญศรี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธิดาพร    ทองคำ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัทธนันท์    ศุกระศร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภาวิณี    เตียนธนา (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศศิภรณ์    เถระ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวิมล    คันธวังอินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พวงทอง    วรรณกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวภีร์    สุขเกษม (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปริญญา    สิงห์ทองวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล (ออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายฝน    ไชยถา (ออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนันต์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมาลี    ทิพยางกูร (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัตรา    มหายศ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุปริญญา    ธัญญาจุฑารัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กำพล    ใจนะ (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนพัชร์    ตุลาธร (ออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิตรา    แสนยานุวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จินดา    งอกเสมอ (ออกเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จิรวัฒน์    นันทเสน (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิรารัตน์    วรวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2554) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นที    ดวงคำ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิพล    จันทะคุณ (ออกเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    เสนาบุตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ผ่องศรี    เอื้องไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ไพรวัลย์    วิญญา (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาสกร    พระนุรักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    รังสิยนันทน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    ศรีวิลัย (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู ตำแหน่ง กรรมการ
 Victoria    Khaminkhieo (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัมพร    พิมพิสาร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายฝน    ไชยถา (ออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปริษา    การคนซื่อ (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2550) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จินตนา    สัตโยภาส (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปริญญา    สิงห์ทองวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กำพล    ใจนะ (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิตรา    แสนยานุวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  คัทลียา    ปรีชม (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ทวินันท์    จีนมัชยา (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ผ่องศรี    เอื้องไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัมพร    พิมพิสาร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายฝน    ไชยถา (ออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จินตนา    สัตโยภาส (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปริญญา    สิงห์ทองวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กำพล    ใจนะ (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2556) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สาวิตรี    อินทราวุธ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2555) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  คัทลียา    ปรีชม (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิตรา    แสนยานุวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ทวินันท์    จีนมัชยา (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ผ่องศรี    เอื้องไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุพจน์    เสนาประยูร (ออกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อรรถวุฒิ    อูปทอง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุพจน์    เสนาประยูร (ออกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุพจน์    เสนาประยูร (ออกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิพล    จันทะคุณ (ออกเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    รังสิยนันทน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    เสนาบุตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิพล    จันทะคุณ (ออกเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    รังสิยนันทน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2553) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    เสนาบุตร (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประดิษฐ์    วางวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    ศรีวิลัย (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จิรวัฒน์    นันทเสน (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาสกร    พระนุรักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประดิษฐ์    วางวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    ศรีวิลัย (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จิรวัฒน์    นันทเสน (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาสกร    พระนุรักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประดิษฐ์    วางวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    ศรีวิลัย (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุษบา    ศุกระศร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557) ตำ