Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน ปีการศึกษา 2562
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
14 พฤษภาคม 2562  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Montfort College Primary Section
14 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการค่ายภาษาจีน Montfort College Primary Section
14 พฤษภาคม 2562  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Montfort College Primary Section
15 พฤษภาคม 2562  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของโครงการ Montfort College Primary Section
15 พฤษภาคม 2562  6.5 การติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ Montfort College Primary Section
19 มิถุนายน 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ Montfort College Primary Section
24 มิถุนายน 2562  ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)
24 มิถุนายน 2562  ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)
26 มิถุนายน 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของโครงการ Montfort College Primary Section
26 มิถุนายน 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายดำเนินโครงการ Montfort College Primary Section
26 มิถุนายน 2562  ครูวิภาภรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอโครงการค่ายภาษาจีน อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)
26 มิถุนายน 2562  รับครูจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จำนวน 1 ราย สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
27 มิถุนายน 2562  ผู้อำนวยการให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)
27 มิถุนายน 2562  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตูขอเข้าพบผู้อำนวยการ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)
28 มิถุนายน 2562  ส่งครูจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จำนวน 1 ราย สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
3 กรกฎาคม 2562  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section
3 กรกฎาคม 2562  6.2 ประชุมคณะกรรมการ Montfort College Primary Section
3 กรกฎาคม 2562  6.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ Montfort College Primary Section
8 กรกฎาคม 2562  งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่าย Chinese Winter Camp in China ศาลามารีย์
10 กรกฎาคม 2562  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ Montfort College Primary Section
10 กรกฎาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section
19 กรกฎาคม 2562  ประชุมผู้ปกครองที่มีความสนใจจะสมัครไปค่ายจีน Chinese Winter Camp in China ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
28 กรกฎาคม 2562  6.4 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Montfort College Primary Section
9 สิงหาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10 สิงหาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11 สิงหาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12 สิงหาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23 สิงหาคม 2562  นักเรียนที่ไปค่ายภาษาจีนถ่ายรูปเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าและจัดเอกสารอื่นๆ ไปค่าย Chinese Winter Camp in China อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน1)
9 กันยายน 2562  นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม Montfort College Primary Section
10 กันยายน 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section
10 กันยายน 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section
10 กันยายน 2562  นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม Montfort College Primary Section
10 กันยายน 2562  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเหยียนประถมเต้าเจเข้าพบผู้อำนวยการ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)
11 กันยายน 2562  นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม Montfort College Primary Section
12 กันยายน 2562  นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม Montfort College Primary Section
12 กันยายน 2562  นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
13 กันยายน 2562  นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม Montfort College Primary Section
13 กันยายน 2562  การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
13 กันยายน 2562  ครูและนักเรียนจากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเดินทางกลับประเทศจีน Montfort College Primary Section
19 กันยายน 2562  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมานิเทศติดตามการสอนของนักศึกษา Montfort College Primary Section
24 กันยายน 2562  การขอหนังสือรับรองแก่นักเรียนจีน จำนวน 1 คน เพื่อนำมาประกอบเอกสารฯ การต่ออายุวีซ่า ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
26 กันยายน 2562  รองผู้อำนวยการและตัวแทนครูเข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่
26 กันยายน 2562  นักเรียนชมรมนาฎศิลป์เข้าร่วมแสดงงานเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่
26 กันยายน 2562  ครูจากสถาบันขงจื้อมาปรึกษาหารือเรื่องการสอบวัดระดับภาษาจีน YCT Montfort College Primary Section
29 กันยายน 2562  6.6 ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Montfort College Primary Section
4 ตุลาคม 2562  6.7 ดำเนินงานโครงการค่ายภาษาจีน Montfort College Primary Section
8 ตุลาคม 2562  กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
9 ตุลาคม 2562  กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
10 ตุลาคม 2562  กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
11 ตุลาคม 2562  กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
12 ตุลาคม 2562  กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
13 ตุลาคม 2562  กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
14 ตุลาคม 2562  กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
15 ตุลาคม 2562  กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
16 ตุลาคม 2562  กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
17 ตุลาคม 2562  กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
18 ตุลาคม 2562  กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
5 พฤศจิกายน 2562  การขอหนังสือรับรองแก่นักเรียนจีน จำนวน 1 คน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
15 พฤศจิกายน 2562  นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จำนวน 6 ราย จะเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
19 พฤศจิกายน 2562  การขอหนังสือรับรองแก่นักเรียนจีน จำนวน 1 คน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
21 พฤศจิกายน 2562  การสอบวัดระดับภาษาจีน YCT ของนักเรียน ป.6 โดยสถาบันขงจื่อ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
25 พฤศจิกายน 2562  ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)
26 พฤศจิกายน 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section
6 ธันวาคม 2562  การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่าย Chinese Summer Camp in China อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
23 ธันวาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24 ธันวาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25 ธันวาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26 ธันวาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17 มกราคม 2563  ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและคณะครูไทยและครูจีน ร่วมงานกงสุลจีน งานตรุษจีนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
17 มกราคม 2563  เรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมงานกงสุลจีน งานตรุษจีนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
20 มกราคม 2563   นักเรียนที่ไปค่ายภาษาจีนถ่ายรูปเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าและจัดเอกสารอื่นๆ ไปค่าย Chinese Summer Camp in China อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน1)
24 มกราคม 2563  งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนจัดกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน ห้องเรียนภาษาจีน 1-3 ใต้ถุนตึกสระว่ายน้ำ
29 มกราคม 2563  งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีนเนื่องในวันตรุษจีน Montfort College School
8 กุมภาพันธ์ 2563  นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
11 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section
1 มีนาคม 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section