[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ประชุมครู / คณะกรรมการต่างๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2240 อัลบัมภาพ

No. 19685   งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์ร่วมกับงานดนตรีอื่นๆ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19684   ประชุมคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19681   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19680   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน งานประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19674   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการถ่ายภาพหมู่การแสดงนักเรียนและการรับสั่งจองภาพ งานประจำปี 2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19672   บริษัท จีแอนด์บี เอนไซม์ส จำกัด นำเสนอและทดลองการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19671   ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19669   คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานประจำปี 2562 ร่วมหารือชุดการแสดงมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19667   ประชุมการจัดกิจกรรมพาผู้ปกครองนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19666   ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19659   ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่3/2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19658   ประชุมการสาธิตการตอบแบบสอบถามสำหรับสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหาร   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19657   ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19656   ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19647   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน 2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19641   การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่4/2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19632   ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19631   ประชุมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19624   ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19621   VDO Conference คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 8   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112]