[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ประชุมครู / คณะกรรมการต่างๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2282 อัลบัมภาพ

No. 19968   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19958   ประชุมนำเสนอข้อมูลประกอบกิจกรรม Open House ประจำปี 2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19957   ประชุมครูชาวต่างประเทศ เรื่องการแสดงในวันกิจกรรมวันครอบครัวมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19944   ประชุมทีมงานส่วนกลางพัฒนาระบบSWIS มูลนิธิฯ และนักศึกษาฝึกวิชาชีพ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19941   ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครู และร้านตัดชุดนักเรียน อุปกรณ์ลูกเสือ เนตรนรี ชุดพื้นเมือง ชุดพละ และ ร้านห่อปกหนังสือ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19939   ประชุมนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์และแผนพัฒนางานเครื่องสายตะวันตก   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19936   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19923   การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19916   ประชุมทีมงานจัดทำ VDO กิจกรรม OPEN HOUSE   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19913   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19907   ประชุมการจัดกิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562   มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
No. 19903   ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19901   ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19900   ประชุมคณะกรรมการสมาคมเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19899   ประชุมคณะกรรมการสมาคมเอกชน จังหวัดเชียงใหม่   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19898   ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19895   ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19878   ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19868   ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่4/2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19865   ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ต   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115]