[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมอบรมต่างๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 285 อัลบัมภาพ

No. 19638   ศึกษาดูงานคณะบริหาร​มช.   มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
No. 19635   การอบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
No. 19611   อบรมเรื่อง การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19603   การอบรมเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (กลุ่มผู้บริหารและงานที่เกี่ยวข้อง)   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 19564   การอบรมเพื่อนำเสนอตารางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 19544   เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
No. 19534   ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562- 2563” สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา)   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 19477   กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.6   มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
No. 19464   การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19447   การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.6)   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 19435   การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (EP)   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 19424   การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.5)   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 19421   การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19415   กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนหญิง ชั้น ป.4 และ ป.5   มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
No. 19411   การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน :ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 19410   การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.4)   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 19390   การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.3)   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 19379   การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.2)   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 19297   การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19289   การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]