[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ร่วมงานศพ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 72 อัลบัมภาพ

No. 19504   คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมงานศพนางอุไร พลฤทธิ์ พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 19137   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของมาสเตอร์ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19077   ผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมงานศพมารดาของครูฉวีวรรณ ศรีอุทัย   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 18758   ลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 18757   ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมงานศพบิดาของครูเกษสุดา คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 18753   ร่วมงานศพและวางพวงหรีดสามีของนางบัวลอย วังใน พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 18629   คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมงานศพบิดาของครูสุพรรณา อินทรรัสมี ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 18628   คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมงานศพบิดาของครูสุพรรณา อินทรรัสมี ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 17915   คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีสวดภาวนา คุณครูอุบล ขันธปรีชา   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17907   คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีสวดภาวนา คุณครูอุบล ขันธปรีชา   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17406   ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมร่วมงานศพและวางพวงหรีดมารดาของนางเครือวัน ดวงสว่าง พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 17235   คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17146   ตัวแทนโรงเรียนร่วมงานศพและวางพวงหรีดผู้ปกครองนักเรียนป.3/3   มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
No. 16620   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมมารดาของมาสเตอร์ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/5 และงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง สำนักผู้อำนวยการ   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 16605   ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานศพและวางพวงหรีดมารดาของมาสเตอร์ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/5 และงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง สำนักผู้อำนวยการ   มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
No. 16604   ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมพิธีศพ มารดามาสเตอร์ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 16498   ฝึกทักษะการถ่ายภาพ   มิส  กนกวรรณ    สายมา
No. 14829   ผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมงานศพและวางพวงหรีดน้องชายของครูศิริลักษณ์ ตันหล้า ครูที่ปรึกษา ป.4/1   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 14773   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมมารดาของครูวิไลรัตน์ เสียมภักดี งานวิจัย สำนักผู้อำนวยการ   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 14734   ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานศพและวางพวงหรีดมารดาของครูวิไลรัตน์ เสียมภักดี   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
[1] [2] [3] [4]