[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ เยี่ยมชม / ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 38 อัลบัมภาพ

No. 19187   นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานคณะนักร้องประสานเสียง   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19173   นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18904   คณะครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางมาศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านวิชาการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18658   โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18344   นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานและเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18282   งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ นำนักเรียนเข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562)
No. 15863   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงานระบบบริหารงานของโรงเรียน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 14584   งานห้องสมุดมอบเกียรติบัตร MCP Readers of the Month ประจำเดือนมิถุนายน 2560   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 14341   เทศบาลนครแหลมฉบังศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 14340   เทศบาลนครแหลมฉบังศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 13879   โรงเรียนธิดาแม่พระ ศึกษาดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและระบบการบริหารงานวิชาการ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 13563   ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ระบบ SWIS   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 12710   คณะผู้บริหารโรงเรียนไผทอุดมศึกษาศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการโรงเรียน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 12513   คณะผู้บริหารโรงเรียนคาราวาสคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ศึกษาดูงาน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 12335   นักเรียน Workshop โครงการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด ระดับภูมิภาค   มิส  สุญาณี    วัฒนกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2558)
No. 11901   โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 11289   ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 11270   คณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ศึกษาดูงานเรื่อง "การเรียนการสอน STEM Education"   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 11066   โรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารงานหลักสูตรภาษาอังกฤษ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 10720   ศึกษาดูงาน LG Education & Signage Solution   มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
[1] [2]