[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2577 อัลบัมภาพ

No. 19683   กิจกรรมวิชาดนตรีสากล   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19682   แข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.4 รอบ Final   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19673   แข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.4 รอบ Semi-Final   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19670   การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.4 รอบ Audition   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19664   ศิลปะสร้างสรรค์   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19660   ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19655   นักเรียน EP ป.4 ทำกิจกรรม "Health and Safety Practical Food Project"   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19650   แข่งขันทักษะวิชาการรายการ A - MATH หรรษาเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 88 ปี ก่อตั้งโรงเรียน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19649   แข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.5 รอบ Final   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19648   การสอน STEM ป.1 เรื่องกบโอริงามิ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19642   การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.5 รอบ Semi-Final   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19640   กิจกรรมเกมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19634   โรงเรียนเหยียนเต้าเจประเทศจีน เดินทางมาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19630   แข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.5 รอบ Audition   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19627   นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว   มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
No. 19626   กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน "Health and Safety Practical Food Project"   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19625   นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านดอกไม้ป่า   มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
No. 19622   สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 4   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19605   ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
No. 19599   แข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 4   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129]