[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมทัศนศึกษา
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 84 อัลบัมภาพ

No. 19867   กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2เเละ1 หลักสูตร EP   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19361   ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาจังหวัดเชียงรายของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 19262   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.1, ป.3 และ ป.5 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18722   การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (หลีเป๊ะ)   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 18714   กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.3   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18713   กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.1   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18712   กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.6   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18711   กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.2   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18710   กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.5   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18598   กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดระยอง   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18597   กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดระยอง   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18103   กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 18   มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
No. 17972   ทัศนศึกษา (Field Trip)ชั้น ป.1 เเละป.2   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17971   ทัศนศึกษา (Field Trip)ชั้น ป.3 เเละป.4   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17956   ทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.5 เเละ ป.6 หลักสูตร English Program   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17772   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.3 และ ป.4 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 17758   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.1 และ ป.2 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 16210   คณะครูเข้าร่วมการทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2560   มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
No. 16205   กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.4   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 16204   กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.1   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
[1] [2] [3] [4] [5]