[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมอบรมต่างๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 312 อัลบัมภาพ

No. 19857   การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  
No. 19855   อบรมวิจัยในชั้นเรียน หัวข้อ "การเขียนรายงานการวิจัย (บทที่ 4 – บทที่ 5)" และพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  
No. 19853   ปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา  
No. 19844   ร่วมการอบรมให้ความรู้ด้านเงินอุดหนุนให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ด้านเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน  
No. 19843   เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ด้านเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน  
No. 19808   การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562  
No. 19638   ศึกษาดูงานคณะบริหาร​มช.  
No. 19635   การอบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2562  
No. 19611   อบรมเรื่อง การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA  
No. 19603   การอบรมเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (กลุ่มผู้บริหารและงานที่เกี่ยวข้อง)  
No. 19564   การอบรมเพื่อนำเสนอตารางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา  
No. 19544   เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2562  
No. 19534   ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562- 2563” สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา)  
No. 19477   กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.6  
No. 19464   การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI  
No. 19447   การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.6)  
No. 19435   การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (EP)  
No. 19424   การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.5)  
No. 19421   การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน  
No. 19415   กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนหญิง ชั้น ป.4 และ ป.5