[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมอบรมต่างๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 312 อัลบัมภาพ

No. 9988   Work shop การปรุงอาหาร  
No. 9986   การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557  
No. 9984   การอบรมเชิงปฎิบัติการ"ห้องเรียนทดลองวิทย์"  
No. 9981   การอบรมเชิงปฎิบัติการ"ห้องเรียนทดลองวิทย์"  
No. 9980   อบรมเชิงปฎิบัติการ"ห้องเรียนทดลองวิทย์"  
No. 9979   การสัมมนาเรื่อง "สร้างความประทับใจในการให้บริการ"  
No. 9977   การเสวนา"แบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของตนแก่เพื่อนร่วมงาน(KM)  
No. 9976   อบรมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างข้อสอบ หลักการตรวจข้อสอบและวิธีการตั้งเกณฑ์การประเมิน"  
No. 9974   การอบรมเชิงปฎิบัติการ"ห้องเรียนทดลองวิทย์"  
No. 9817   คณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมอบรม Choral Singing Workshop  
No. 9746   ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2559  
No. 9672   การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย  
No. 9670   ฝ่ายบุคลากรจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  
No. 9631   ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม"ทักษะความคิดในห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์"  
No. 9470   อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
No. 9352   ครูผู้สอนอบรมเรื่อง "การใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน"  
No. 9105   ฝ่ายบุคลากรจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "สมาธิ เข็มทิศ สู่ปัญญาและการแก้กรรม"  
No. 9044   ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียนฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2556  
No. 8987   ปฐมนิืเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556  
No. 8984   การปฐมนิเทศครุและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา2556