[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ห้องเรียนอัจฉริยะ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 93 อัลบัมภาพ

No. 11667   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
No. 11622   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
No. 11344   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2และ3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ครั้งที่ 8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
No. 11276   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2และ3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ครั้งที่ 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
No. 11082   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ครั้งที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
No. 11081   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ครั้งที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
No. 11080   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
No. 11079   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
No. 11078   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ครั้งที่ 5,4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
No. 11077   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
No. 11076   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
No. 11075   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2และ3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ครั้งที่ 3,2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
No. 10524   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
No. 10219   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
No. 10160   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ครั้งที่ 1,2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
No. 10107   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
No. 9663   นำนักเรียนเข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 7 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
No. 9472   โครงการเพลินเปิดโลกการเรียนรู้ไปกับห้องYes! Genius ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
No. 9471   นำนักเรียนเข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
No. 9449   นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)