[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมอบรมต่างๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 312 อัลบัมภาพ

No. 16357   การสัมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561  
No. 16348   กิจกรรมอบรมการถ่ายภาพ  
No. 16339   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ครู ป.3  
No. 16336   อบรมฝึกถ่ายภาพ  
No. 16327   ฝึกถ่ายภาพ  
No. 16284   อบรมการถ่ายภาพ  
No. 16280   ทดสอบ  
No. 16216   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  
No. 16211   บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
No. 16044   งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการเข้าฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล และเครื่อมพิมพ์คอมคัลเลอร์  
No. 16041   นักเรียนเตรียมความพร้อม  
No. 16003   คณะผู้บริหารและครูของโรงเรียนเข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26  
No. 15969   สัมมนาจิตตารมณ์มหาพรต  
No. 15651   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 19  
No. 15642   นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2560 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหารทั่วไป)  
No. 15497   การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่าย (Computer Network) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  
No. 15474   บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำข้อสอบกลาง กลุ่ม 8 โรงเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
No. 15414   การอบรมการใช้งานระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  
No. 15413   การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่าย โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  
No. 15168   สัมมนา หัวข้อเรื่อง Thinking Skills and Mindsets for Growth จำนวน 3 ท่าน วันที่ 11 ตุลาคม 2560 สถานที่ โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมือง จ.เชียงใหม่