[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมอบรมต่างๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 312 อัลบัมภาพ

No. 15097   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ  
No. 15093   งานพยาบาลเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคลมชัก "Epilepsy"  
No. 14678   นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2560 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายวิชาการ)  
No. 14674   งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560  
No. 14673   งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4  
No. 14628   บุคลากรชาวต่างชาติของโรงเรียนเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "Trends in Instructional Technology"  
No. 14617   เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติการศึกษาฯ "True Click Life : Creative Learning Innovation นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทุกมิติการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน"  
No. 14474   อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  
No. 14470   อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  
No. 14469   การอบรมให้ความรุ้ และพัฒนาเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health team)  
No. 14328   บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13  
No. 14125   บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเทคนิคการสอนสำหรับคณาจารย์ในโครงการ EP, MEP, และ EIS  
No. 14010   ฝ่ายบุคลากรไปติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับเกียรติบัตรการอบรม  
No. 13995   บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเรื่อง “A PRACTICAL ELT WORKSHOP สู่ความเป็นสากลในศตวรรษที่ 21”  
No. 13994   ครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล"  
No. 13981   บุคลากรของโรงเรียนเป็นวิทยากรร่วมเสวนาพิเศษ โครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการ หลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ (ครั้งที่ 2 )”  
No. 13930   อบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2559  
No. 13778   การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้สัมผัสอาหาร  
No. 13636   ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2559  
No. 13446   การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน