[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมอบรมต่างๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 312 อัลบัมภาพ

No. 12625   การเสวนาเรื่อง "เหลียวหลังแลหน้าการศึกษา : จัดกิจกรรมหลังบ่ายสองอย่างไรให้ Effective  
No. 12576   บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ระบบประกันคุณภาพ และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 18 กันยายน 2558  
No. 12575   งานวิจัยเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2558 : ล้านนาในกระแสความเปลี่ยนแปลง  
No. 12573   งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรียนรู้ เตรียมพร้อม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”  
No. 12564   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เรียนรู้ เตรียมพร้อม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
No. 12358   ชุมนุมครูคำสอนระดับชาติครั้งที่ 5  
No. 12337   อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
No. 12187   ครูคาทอลิกเข้าร่วมอบรมสัมมนาชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประจำปี 2558  
No. 12007   ตัวแทนนักเรียนมอบนมและขอบริจาคให้กับศุนย์พระจิตเจ้า อ.ฝาง  
No. 11846   ส่งครูเข้าร่วมการอบรม "ครูดีที่เชียงใหม่"  
No. 11690   อบรมวิจัยในชั้นเรียนและการผลิตสื่อการสอน CAI  
No. 11568   คณะกรรมการตรวจประเมินการวิเคราะห์การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
No. 11553   ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพระบบโภชนาการของโรงเรียน  
No. 11514   อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 (13/05/58)  
No. 11512   การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 (วันที่ 12 พ.ค.2558)  
No. 11511   อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 (วันที่ 11 พ.ค.58 )  
No. 11500   งานอภิบาลเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 2/2557  
No. 11482   คณะนักศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงานระบบความปลอดภัยในโรงเรียน  
No. 11312   งานอภิบาลนำนักเรียนคาทอลิก ป.3 และ ป.6 เตรียมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ  
No. 11242   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Learning with IPAD