Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การสมัครเข้าโครงการค่ายภาษาอังกฤษ
 เชิญชวนสมัครเข้าโครงการค่ายภาษาอังกฤษ
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม  2550
ณ บ้านพักทัศนาจร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 468 ครั้ง จาก งานธุรการฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน