Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550
              การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550

รางวัลชนะเลิศ
    ด.ช.ตราภูมิ อัครผล ป.2/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
    ด.ช.สหัสวรรษ ชัยฤทธ์ ป.2/4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
    ด.ช.วงศพัทธ์ วิชัยพันธ์ ป.2/1

ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 516 ครั้ง จาก งานธุรการฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน