Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    เปลี่ยนแปลงเวลาการอยู่เวรดูแลนักเรียนในช่วงกลางวัน
 เนื่องด้วยทางโรงเรียนได้จัดให้มีการซ้อมการแสดงของนักเรียนและได้จัดตารางเรียนเป็น 8 คาบเรียน
ดังนั้นการอยู่เวรดูแลนักเรียนในช่วงกลางวันจึงได้มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้มีความเหมาะสม 
ไฟล์แนบ
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 570 ครั้ง จาก งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน