Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ค่าการศึกษาบุตร  และค่าช่วยเหลือบุตร
                                                                                         14  มกราคม  2551

เรื่อง  การโอนเงินสวัสดิการ

เรียน  คุณครูและมาสเตอร์

          ตามที่ทางคุณครู และมาสเตอร์ ได้ยื่นเอกสารการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ค่าการศึกษาบุตร  และค่าช่วยเหลือบุตร ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน  2550  ให้กับทางงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ  นั้น
          ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ได้ทำการโอนเงินสวัสดิการดังกล่าวของครูเข้าบัญชีของครูแต่ละท่านเรียบร้อยแล้ว ทางงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ จึงขอแจ้งให้คุณครูและมาสเตอร์ ที่ยื่นเรื่องขอเบิกในช่วงดังกล่าว ได้ทำการตรวจเช็คข้อมูล จำนวนเงินที่โอนเข้าด้วย  รายละเอียดการโอนเงินตามเอกสารที่แนบ

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                          ขอแสดงความนับถือ

                                                                                          (ม.ภานุวัฒน์  ต๊ะลือ)
                                                                                      งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 514 ครั้ง จาก งานการเจ้าหน้าที่

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน