Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา  2551
                 ด้วยงานพยาบาล  ฝ่ายกิจการนักเรียน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน  จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่  เมโมเรียล  จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา  2551  ตามนโยบายโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ในระหว่างวันที่  5  -  12  มิถุนายน  2551  จะมีการตรวจสุขภาพทั่วไปให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6  โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลและทีมงานจากโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่  เมโมเรียล.• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  จินตนา    มุกลีมาศ (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)
มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)
มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 468 ครั้ง จาก

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน