Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต
         ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม  จะได้จัดให้มีกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เวลา  08.15 น. – 15.45 น. ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง  ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านศิลปะพื้นบ้านล้านนา 
        ดังนั้น  จึงขอเชิญชวนคุณครูและมาสเตอร์ทุกท่าน  เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน  เวลา  และสถานที่ ตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ
มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 507 ครั้ง จาก งานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน