Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    จัดเตรียมอุปกรณ์ลงทะเบียนการเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2522
 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดเตรียมอุปกรณ์ลงทะเบียนการเรียนนักเรียนประจำปี 2552 ภาคเรียนที่ 2
นำทีมโดยมาสเตอร์สิงห์คำ งานจัดซื้อ - จัดจ้างครูนิภา งานพัสดุครุภัณฑ์และครพัชรินท์ คมสนิท อรวรรณ ไหวธรณี
ได้จัดเตรียมกล่องใส่เอกสารการลงทะเบียนการเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสมัครคีนฤมิตร• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
มิส  นิภา    ฟองผล
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 466 ครั้ง จาก งานจัดซื้อ-จัดจ้าง

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน