Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การจัดการแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2553
 

            งานกีฬา  ฝ่ายกิจการนักเรียน  กำหนดจัดการแข่งขันกรีฑาสี  ปีการศึกษา 2553   ขึ้นในวันศุกร์ที่  27 สิงหาคม 2553  เวลา  07.00 -17.00 น. ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและแสดงความสามารถทางด้านกรีฑา  ตลอดจนได้มีโอกาสร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคม

            ดังนั้น  จึงขอเชิญคุณครู  มาสเตอร์  คณะกรรมการระดับห้องเรียน  นักเรียนทุกคน  เข้าร่วมงานตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว   และขอเชิญท่านผู้ปกครองร่วมให้กำลังใจแก่นักกรีฑาและบุตรหลานของท่านตามโอกาสอันควร

หมายเหตุ  1.  นักเรียนแต่งกาย  เสื้อกีฬาสี   หมวกสี  (ใหม่)  กางเกงพละ 

                  2.  ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมก่อน 07.00  น.และรับนักเรียนเวลา 17.00 น. ณ บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าตรงข้ามรูปปั้นแมวสวัสดี (ขอให้ผู้ปกครองส่งและรับนักเรียนตรงเวลา)

                  3.  นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม , ศาสนาซิกข์  เตรียมอาหารกลางวันไปเอง


ไฟล์แนบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2553
    - ประชุมประธานคณะกรรมการระดับห้องเรียนและประธานสี(ครู) เรื่องการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2553
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 667 ครั้ง จาก งานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรด้านกีฬา
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน