Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบทุนการศึกษามงฟอร์ต
 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.2 และ ป.3 ที่มีความสามารถทางด้านการเรียน เพื่อสอบชิงทุนการศึกษาของโรงเรียน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ดำเนินการทดสอบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

คุณสมบัติของผู้สมัครขอสอบชิงทุนการศึกษา มีดังต่อไปนี้

1.       เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างปีที่สอบ  ชิงทุนการศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4

2.       ต้องไม่เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

3.       นักเรียนที่สอบชิงทุนการศึกษาต้องได้คะแนนจากการสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และมีคะแนนสูงสุดของแต่ละระดับชั้น 

4.       นักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความตั้งใจอยากเข้าศึกษาในโรงเรียน       มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

5.       ในกรณีที่นักเรียนมีความสามารถพิเศษโดดเด่นในด้านวิชาการ มีผลงานระดับประเทศ ในรายการที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับด้านวิชาการ ทางโรงเรียนจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

1.       ผู้ที่ประสงค์จะขอสอบชิงทุนการศึกษาจะต้องยื่นความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร และกรอกใบสมัครสอบชิงทุนการศึกษาให้ครบถ้วนตามที่โรงเรียนกำหนด

2.       การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาถือเป็นสิ้นสุด

3.       ผู้ปกครอง และนักเรียนต้องปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาการสอบชิงทุนการศึกษาทุกขั้นตอน

4.       นักเรียนที่จะสอบชิงทุนการศึกษา ต้องมีเอกสารใบรับรองด้านการเรียน และด้านความประพฤติจากโรงเรียนเดิม

5.       สิทธิที่นักเรียนจะได้รับ หลังจากสอบชิงทุนการศึกษาผ่าน มีดังนี้ 

5.1          นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาในส่วนค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ยกเว้นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าชุดนักเรียนในปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

5.2          นักเรียนที่จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

5.2.1         กรณีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากการสอบชิงทุนการศึกษา นักเรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่า 3.75 และในรายวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ มีผลการเรียนเกรด 4 ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

5.2.2         กรณีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากการมีความสามารถพิเศษโดดเด่นในด้านวิชาการ นักเรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่า 3.50 และมี       ผลการเรียนเกรด 4 ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ในรายวิชาที่มีความสามารถโดดเด่น

6.       ในปีการศึกษาถัดไปหลังจากที่ได้รับทุนการศึกษา กรณีที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไข นักเรียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เอง การให้ทุนการศึกษาถือเป็นอันสิ้นสุด ไม่มีการพิจารณาให้ทุนการศึกษาจากทางโรงเรียนอีก และนักเรียนไม่สามารถขอรับทุนการศึกษาอื่น ๆ ของโรงเรียนได้

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ [เอกสารแนบ]


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย

 
 • ปฏิทินกิจกรรม
 •     - ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบชิงทุนการศึกษามงฟอร์ต (30 ม.ค. 2557)

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 19
      - ขอเชิญชมคอนเสิร์ตเครื่องสายตะวันตก
      - VDO แนะนำนโนบายผู้สมัครสภานักเรียน 2563
      - การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( SPORTS DAY )
      - ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 3/2562
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์ ผู้แจ้งข่าว
  มาสเตอร์  สรายุทธ    ดวงอาภัย (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 2988 ครั้ง จาก งานแนะแนว
  กองทุนเพื่อการศึกษา
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน