Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)
 

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้พัฒนาความสามารถให้สูงยิ่งขึ้น รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.3 และ ป.6 ทั่วไปรเทศ เพื่อสอบแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2557 โดยสมัครด้วยระบบออนไลน์ในเว็บไซค์ สสวท. http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 5016 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

ร่วมประสานการดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายของฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นไปตามข้อกำหนดของงานสารสนเทศโรงเรียนคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน