Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ข่าวประสัมพันธ์การแข่งขันทักษะ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 

       ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.45 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงบทบาท และความสำคัญของตนในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคมมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และจะได้รับความรู้ ความสนุกสนานจากฐานกิจกรรมต่าง ๆ 

       ทั้งนี้ ทางฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ โดยนักเรียนที่สนใจสามารถมาสมัครได้ที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 19 ธันวาคม 2560 รายละเอียดการแข่งขันดังเอกสารที่แนบมานี้ ไฟล์แนบ 1มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 595 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน