Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

     งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2560 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP
 

ประกาศตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2560 
 

            งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2560 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP

ดังเอกสารแนบ


  ไฟล์แนบที่ 1 เนื้อหาการสอบและตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตรปกติ ป.1-6

  ไฟล์แนบที่ 2 เนื้อหาการสอบและตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตร EP. P.1-6

  ไฟล์แนบที่ 3 ตารางสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ป.3 (NT)

 

 


ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
ไฟล์แนบ 3มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 3441 ครั้ง จาก งานทะเบียนและวัดผล

รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน